Search:

Безробіття, повна і неповна зайнятість

Використовуючи цей метод, економісти США обчислили середній рівень безробіття за 1948 – 1985 рр. Він склав 5,6 % і був дуже близький до оцінки рівня природного безробіття (5,3 %), зробленої багатьма макроекономістами цієї країни.

Інший метод оцінки рівня природного безробіття полягає у визначенні такого року, у якому, за припущенням, в економіці була повна зайнятість, а рівень очікуваної інфляції був близький до її фактичного рівня.

Безперечним є й те, що рівень природного безробіття може змінюватися у часі в зв’язку із демографічними зрушеннями, тривалим спадом виробництва і економічною політикою, яку проводить уряд країни. Рівень безробіття обчислюється за формулою 3:

РБ = ЧБ/ЧРС · 100 (3)

де РБ – рівень безробіття у відсотках;

ЧБ – чисельність безробітних (безробітними визнаються працездатні громадяни працездатного віку, які через відсутність роботи не мають заробітку або інших передбачених законодавством доходів і зареєстровані у державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, готові та здатні

приступити до підходящої роботи. Безробітними визнаються також інваліди, які не досягли пенсійного віку, не працюють та зареєстровані як такі, що шукають роботу) (19);

ЧРС – чисельність робочої сили.

До робочої сили відносять:

а) зайнятих;

б) зайнятих та безробітних;

в) економічно активне та економічно неактивне населення;

г) усе населення без тих, хто є безробітними (20).

Недоліком цього показника, з одного боку, є те, що часткова зайнятість, а також не включення до нього тих, хто втратив надію на отримання роботи, знижує фактичний рівень. Це, зокрема, стосується сучасної України, де майже кожен другий робітник працює не повний робочий день, знаходиться у вимушеній відпустці, але офіційно не зареєстрований у службі зайнятості як безробітний. З іншого боку, приховування інформації про зайнятість у тіньовій економіці завищує показник рівня безробіття.

Перехід на ринкові відносини із багатьох причин викликав в Україні різкий спад виробництва, що зумовило появу і зростання безробіття. На кінець 1998 р. кількість офіційно зареєстрованих безробітних досягла 1,9 млн. чоловік, що становить 7 % від загальної кількості працездатного населення. За даними 14.11.2008 року у центрі зайнятості на обліку перебувають 614 тисяч громадян, які втратили роботу. З-поміж регіонів найвищий рівень безробіття (понад 8 відсотків) зафіксовано в Миколаївській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій, Тернопільській, Рівненській та Чернівецькій областях. Найнижчий - близько 3-х відсотків - у Києві. Л. Денісова наголосила, що, за попередніми прогнозами, рівень безробіття в наступному році в Україні становитиме до 7,5 відсотка за оптимістичним прогнозом, і 8,5 - за песимістичним (16), а 18.03.2009 року рівень безробіття в Україні: офіційно зареєстровано 906,1 тис. безробітних, що становить 3,2% від працездатного населення країни (17).

Рівень безробіття є важливим показником економічного стану країни, проте його не можна вважати єдиним і розглядати ізольовано від інших макроекономічних показників, що характеризують ефективність національної економіки.

За наявності надмірного безробіття в економіці виникають певні втрати, тобто істотні економічні збитки від безробіття. Вони виражаються у відставанні фактичного ВВП від його потенційного рівня.

Спробу математичними розрахунками визначити рух рівня безробіття і зайнятості залежно від відхилення фактично виробленого ВВП від потенційного здійснив американський учений Артур Оукен. Він вивів закон, згідно з яким щорічний приріст реального ВВП приблизно на 2,7% утримує кількість безробітних на постійному рівні. Кожні додаткові 2% приросту реального ВВП зменшує чисельність , безробітних на 1%.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17 


Подібні реферати:

Фірма в умовах досконалої конкуренції

План Умови формування ринку досконалої конкуренції. Конкурентна фірма. Загальний середній, граничний доход і прибуток фірми. Максимізація прибутку конкурентною фірмою. Варіанти рівноваги конкурентної фірми в короткостроковому періоді. Довгострокова рівновага. Чиста конкуренція та ефективність. Література Базелевич В., Лук’янов В., Писаренко Н., Квіцинська Н. М.59. Мікроекономіка: Опорний конспект лекцій. – К.: Четверта хвиля, 1997. – 248с.: іл.. Задоя А.О. Мікроекономіка: Курс лекцій: Навчальний посібник. – К.: Т-ва ...

Поняття відкритості економіки

ПОНЯТТЯ ВІДКРИТОСТІ ЕКОНОМІКИ. ПОКАЗНИКИ ТА ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВІДКРИТОЇ ЕКОНОМІКИ. ПОНЯТТЯ «ГОЛЛАНДСЬКОЇ ХВОРОБИ». Поняття «відкрита економіка» протиставлялося замкненій (автаркічній) економіці. Це поняття пройшло певний шлях розвитку по мірі поглиблення інтернаціоналізації господарчого життя. В перші післявоєнні два десятиліття під відкритістю розуміли певне значення (як правило, більше 10%) експортної та імпортної квоти (в % від ВВП). При цьому спільної думки про країни, які можна включити в аналіз, не існувало. Хоча ...

Виникнення, сутність і форми монополій. Антимонопольне регулювання

Зміст Вступ………………………………………………………………………….2-3 1. Причини появи й існування монополій…………………………… .3-8 2. Форми, види монополій та наслідки монополізації економіки… .8-21 3. Антимонопольна політика держави……………………………….21-24 4. Антимонопольне законодавство України…………………………24-30 Висновки……………………………………………………………….… 31-32 Список використаної літератури…………………………………………….33 Наріжним каменем усієї логіки при­ватного підприємництва є визнання активної конкуренції на вільних рин­ках. Якщо ми бажаємо зберегти цю систему, ...