Search:

Поняття «психіка» та «мозок» в загальнопсихологічному сенсі. Проблема співвідношення мозку і психіки

Справжня єдність психічного і фізичного, психіки і мозку здійснюється лише в процесі їх розвитку – через взаємозв’язок і взаємозалежність структури і функції. І тому лише в генетичному плані, лише вивчаючи і мозок і психіку не статично, а діалектично, не в млявому спокої, а в русі і розвитку, можна в їх взаємозв'язках розкрити і виявити справжню єдність психічну і фізичну. Статичне трактування взаємовідношення психіки і мозку неминуче приводить до механістичного їх розриву – до психофізичного паралелізму або епіфеноменалізму, до чисто зовнішнього співвідношення психічних функцій і мозку. Справжній монізм у вирішенні психофізичної проблеми здійснено лише на діалектичній основі.

Недостатньо прослідити основні рівні в розвитку нервової системи і співвіднести з ними ним відповідні рівні психіки, неначебто нервова система розвивалася сама по собі і кожна форма її визначала б від себе ту форму психіки, яку вона продукує. При такій постановці зв’язок між психічним і фізичним неминуче перетворюється на чисто зовнішню відповідність, в паралелізм, невідомо ким і як встановлений. Для того, щоб розкрити цей зв'язок і зрозуміти його у внутрішніх закономірностях, потрібно перейти від вивчення психофізичних кореляцій до вивчення історії закономірного розвитку організмів, який приводив до усе більш високих досконалих форм віддзеркалення, рецепції, пізнання і поведінки, руху, дії.

Список використаної літератури

1. Большой психологический словарь. / Под ред. Мещерякова Б.Г., Зинченко В.П. – М.: Прайм-Еврознак. – 2003 – 672 с.

2. Выготский Л.С. Психология. – М.: ЭКСМО-Пресс. – 2000 – 1008 с.

3. Доброхотова Т.А., Брагина Н.Н., Зайцев О.С. и др. Односторонняя пространственная агнозия. – М.: Книга. – 2001. – 250 с.

4. Доброхотова Т.А., Брагина Н.Н., Зайцев О.С., Ураков С.В. Значение нейрохирургии в изучении соотношений «мозг-психика». // Журнал неврологии и психиатрии. –1998. –№5. – C.4-6.

5. Короткий психологічний словар / Ред.-сост. Л.А. Карпенко; под. общ. ред. А.В. Петровского, М.Г, Ярошевского. – М.: Наука. – 2003. – 566 с.

6. Репина Н.В., Воронцов Д.В., Юматова И.И. Основы клинической психологи. – М.: Наука. – 2003. – 478 с.

7. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб: Издательство "Питер". – 2000. –788 с.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6 


Подібні реферати:

Поняття «психіка» та «мозок» в загальнопсихологічному сенсі. Проблема співвідношення мозку і психіки

Зміст Вступ. 3 1. Поняття «психіка» та «мозок» в загальнопсихологічному сенсі 5 1.2. Проблема співвідношення мозку і психіки. 10 Висновки. 14 Список використаної літератури. 17 Вступ Проблема співвідношення психіки і мозку, душі і тіла, розведення їх по різних рівнях буття має глибокі історичні традиції і перш за все традиції європейського мислення, світобачення, що істотно відрізняється від багатьох східних систем. У європейській традиції терміни “душу” і “тіло” вперше став розглядати з наукових позицій ...

Емоції і почуття

Емоції — це психічне відображення у формі переживання життєвого смислу явищ і ситуацій. В емоційних переживаннях відбивається життєва значущість інформації. Якщо предмети чи явища задовольняють потреби людини або полегшують задоволення їх, то в неї виникають позитивні емоції, якщо ні — негативні. Стенічні емоції підвищують життєдіяльність організму; астенічні пригнічують життєдіяльність, знижують енергію суб'єкта. Розрізняють прості (нижчі) та складні (вищі) емоції. Прості (нижчі) - переживання, пов'язані із ...

Предмет і методологічні основи психології управління

1.1. Предмет і завдання психології управління Психологія управління відносно молода галузь психології, її становлення відбувалося за умов значного розвитку суспільних і економічних наук. Основи психології управління формувалися під впливом економіки, наукового управління, кібернетики, соціології, психології праці, соціальної психології. При цьому кожна із дисциплін зробила свій внесок у розвиток психології управління, формулювання її завдань і предмета. На різних етапах розвитку психології управління в її предмет включали ...