Search:

Поняття «психіка» та «мозок» в загальнопсихологічному сенсі. Проблема співвідношення мозку і психіки

Справжня єдність психічного і фізичного, психіки і мозку здійснюється лише в процесі їх розвитку – через взаємозв’язок і взаємозалежність структури і функції. І тому лише в генетичному плані, лише вивчаючи і мозок і психіку не статично, а діалектично, не в млявому спокої, а в русі і розвитку, можна в їх взаємозв'язках розкрити і виявити справжню єдність психічну і фізичну. Статичне трактування взаємовідношення психіки і мозку неминуче приводить до механістичного їх розриву – до психофізичного паралелізму або епіфеноменалізму, до чисто зовнішнього співвідношення психічних функцій і мозку. Справжній монізм у вирішенні психофізичної проблеми здійснено лише на діалектичній основі.

Недостатньо прослідити основні рівні в розвитку нервової системи і співвіднести з ними ним відповідні рівні психіки, неначебто нервова система розвивалася сама по собі і кожна форма її визначала б від себе ту форму психіки, яку вона продукує. При такій постановці зв’язок між психічним і фізичним неминуче перетворюється на чисто зовнішню відповідність, в паралелізм, невідомо ким і як встановлений. Для того, щоб розкрити цей зв'язок і зрозуміти його у внутрішніх закономірностях, потрібно перейти від вивчення психофізичних кореляцій до вивчення історії закономірного розвитку організмів, який приводив до усе більш високих досконалих форм віддзеркалення, рецепції, пізнання і поведінки, руху, дії.

Список використаної літератури

1. Большой психологический словарь. / Под ред. Мещерякова Б.Г., Зинченко В.П. – М.: Прайм-Еврознак. – 2003 – 672 с.

2. Выготский Л.С. Психология. – М.: ЭКСМО-Пресс. – 2000 – 1008 с.

3. Доброхотова Т.А., Брагина Н.Н., Зайцев О.С. и др. Односторонняя пространственная агнозия. – М.: Книга. – 2001. – 250 с.

4. Доброхотова Т.А., Брагина Н.Н., Зайцев О.С., Ураков С.В. Значение нейрохирургии в изучении соотношений «мозг-психика». // Журнал неврологии и психиатрии. –1998. –№5. – C.4-6.

5. Короткий психологічний словар / Ред.-сост. Л.А. Карпенко; под. общ. ред. А.В. Петровского, М.Г, Ярошевского. – М.: Наука. – 2003. – 566 с.

6. Репина Н.В., Воронцов Д.В., Юматова И.И. Основы клинической психологи. – М.: Наука. – 2003. – 478 с.

7. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб: Издательство "Питер". – 2000. –788 с.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6 


Подібні реферати:

Індивідуальні особливості у здібностях людей

1. Поняття про здібності та їх походження Здібності - визначаються як індивідуально-психологічні особливості людини, що виражають її готовність до оволодіння визначеними видами діяльності і до їхнього успішного виконання, що є умовою їхнього успішного виконання. Під ними розуміється високий рівень інтеграції і генералізації психічних процесів, властивостей,- відношень, дій і їхніх систем, що відповідають вимогам діяльності. Говорячи про індивідуально-психологічні особливості, виділяють здібності, що мають психологічну ...

Психоаналіз

ПЛАН: Вступ. 1. Філософія і психоаналіз. 2. Психоаналіз З. Фрейда. 3. Особливості поглядів наступників З. Фрейда. Висновки. Література. Поділ психіки на свідоме і несвідоме є основною передумовою психоаналізу, і тільки він дає можливість зрозуміти науці дуже важливі патологічні процеси в свідомому житті. Психоаналіз не може перенести сутність психічного у свідомість, але повинен розглядати свідомість як щось психічне, як те, що може приєднуватися або не приєднуватися до інших його якостей. Бути свідомим - насамперед ...

Інтелектуальні властивості особистості

Чи не найяскравішим доказом особистісної зумовленості мислення та інтелекту є поняття інтелектуальної активності особистості. Інтелектуальна активність - це не стимульоване ззовні продовження мислення. Подібно до того, як метод проблемних ситуацій відділяє мислення від інших психічних процесів, не стимульована ззовні діяльність однозначно виявляє інтелектуальну активність. Інтелектуальна активність є особистісною властивістю, властивістю цілісної особистості, яка не зводиться ні до загальних розумових здібностей, ні до ...