Search:

Поняття «психіка» та «мозок» в загальнопсихологічному сенсі. Проблема співвідношення мозку і психіки

Справжня єдність психічного і фізичного, психіки і мозку здійснюється лише в процесі їх розвитку – через взаємозв’язок і взаємозалежність структури і функції. І тому лише в генетичному плані, лише вивчаючи і мозок і психіку не статично, а діалектично, не в млявому спокої, а в русі і розвитку, можна в їх взаємозв'язках розкрити і виявити справжню єдність психічну і фізичну. Статичне трактування взаємовідношення психіки і мозку неминуче приводить до механістичного їх розриву – до психофізичного паралелізму або епіфеноменалізму, до чисто зовнішнього співвідношення психічних функцій і мозку. Справжній монізм у вирішенні психофізичної проблеми здійснено лише на діалектичній основі.

Недостатньо прослідити основні рівні в розвитку нервової системи і співвіднести з ними ним відповідні рівні психіки, неначебто нервова система розвивалася сама по собі і кожна форма її визначала б від себе ту форму психіки, яку вона продукує. При такій постановці зв’язок між психічним і фізичним неминуче перетворюється на чисто зовнішню відповідність, в паралелізм, невідомо ким і як встановлений. Для того, щоб розкрити цей зв'язок і зрозуміти його у внутрішніх закономірностях, потрібно перейти від вивчення психофізичних кореляцій до вивчення історії закономірного розвитку організмів, який приводив до усе більш високих досконалих форм віддзеркалення, рецепції, пізнання і поведінки, руху, дії.

Список використаної літератури

1. Большой психологический словарь. / Под ред. Мещерякова Б.Г., Зинченко В.П. – М.: Прайм-Еврознак. – 2003 – 672 с.

2. Выготский Л.С. Психология. – М.: ЭКСМО-Пресс. – 2000 – 1008 с.

3. Доброхотова Т.А., Брагина Н.Н., Зайцев О.С. и др. Односторонняя пространственная агнозия. – М.: Книга. – 2001. – 250 с.

4. Доброхотова Т.А., Брагина Н.Н., Зайцев О.С., Ураков С.В. Значение нейрохирургии в изучении соотношений «мозг-психика». // Журнал неврологии и психиатрии. –1998. –№5. – C.4-6.

5. Короткий психологічний словар / Ред.-сост. Л.А. Карпенко; под. общ. ред. А.В. Петровского, М.Г, Ярошевского. – М.: Наука. – 2003. – 566 с.

6. Репина Н.В., Воронцов Д.В., Юматова И.И. Основы клинической психологи. – М.: Наука. – 2003. – 478 с.

7. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб: Издательство "Питер". – 2000. –788 с.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6 


Подібні реферати:

Соціально-психологічний клімат колективу

План 1. Фактори впливу на соціально- психологічний клімат колективу. 2. Проблема спілкування і психологічної сумісності. 3. Виробничі конфлікти: джерела, види, форми, динаміка. 4. Основні моделі та стилі поведінки при розв’язанні конфліктів. 5. Рекомендації для попередження та розв’язання конфліктних ситуацій. Соціально-психологічний клімат - це стан групової психіки, сукупність відношення членів колективу до умов і характеру сумісної діяльності, до колег по роботі, до керівника ...

Напрями виховання та їх загальна характеристика

Розумове виховання Важливим складником всебічного розвитку особистості є розумове виховання. Розумове виховання — цілеспрямована діяльність педагогів з розвитку розумових сил і мислення учнів, прищеплення їм культури розумової праці. У психолого-педагогічній літературі вживають також термін «розумовий розвиток» — розвиток, удосконалення інтелектуальної сфери і здібностей людини. Мета розумового виховання — забезпечення засвоєння учнями основ наук, розвиток їх пізнавальних здібностей і формування на цій основі наукового ...

Відчуття та сприймання як активні процеси пошуку

Поняття про відчуття Відчуття – це відображення окремих властивостей предметів і явищ при безпосередній дії подразників на органи чуття. У відчуттях людині відкриваються кольори та звучання, пахощі і смак, вага, тепло чи холод речей, що її оточують. Крім того, відчуття дають інформацію про зміни у власному тілі: людина відчуває порушення у функціонуванні внутрішніх органів, положення і рух свого тіла й окремих його частин. Відчуття як образи, що відбивають окремі властивості предметів, виникають під час діяльності будь-яких ...