Search:

Поділ праці

В умовах всебічного поділу праці, масового виробництва товарів створюються сприятливі умови для дії економічного закону поділу праці.

2. ЕКОНОМІЧНИЙ ЗАКОН ПОДІЛУ ПРАЦІ

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ

Життя показало, що поділ праці не є випадковим явищем. Він відображує стійкий, істотний причинно-наслідковий зв'язок, що свідчить про те, що в поділі праці виявляється дія певного економіч­ного закону (рис. 14).

Рис. 1. Механізм дії закону поділу праці

Об'єктивна необхідність дії економічного закону поділу праці випливає з настійної потреби масового виробництва певних видів продукції в умовах ускладнення процесу праці. Проте цей процес-причина наштовхується на обмежені можливості існуючої системи спеціалізації праці. Остання є, по суті, виявом обмеженості вироб­ничих можливостей. Процес-причина закону поділу праці виникає в умовах його взаємодії з законом рідкості, який ми розглянули у по­передньому розділі. Водночас закон поділу праці обумовлюється дією закону зростання продуктивності праці.

Людство на всіх етапах свого розвитку прагне підвищити про­дуктивність праці. При цьому необхідність зростання продуктивності праці стосується не тільки продукту в цілому, а і його окремих час­тин, деталей, вузлів. Часто виробництво якогось агрегату затримуєть­ся через відставання виробництва його окремої частини.

Отже, виробництво цього компонента доцільно зробити само­стійним, спеціалізованим, розрахованим на масову продукцію. Безу­мовно, таке виробництво пов'язане з широким застосуванням ма­шин, впровадженням, як правило, автоматизації.

Так у суспільстві виникає суперечність між необхідністю масо­вого виробництва в умовах ускладнення процесу праці та обмеже­ними можливостями існуючої системи спеціалізації праці. Як же вирішити цю суперечність? Практика показала, що він полягає у подальшому розвитку поділу праці, що веде до підвищення її продуктивності. Це і утворює процес-наслідок економічного закону поділу праці.

Формами вияву закону поділу праці є такі:

• поділ праці між галузями суспільного виробництва і окремими підприємствами;

• територіальний поділ праці (розміщення виробництва);

• поділ праці між окремими працівниками, які пов'язані з поді­лом праці всередині підприємств.

З виникненням світових інтеграційних процесів, як уже зазнача­лось, розвивається міжнародний поділ праці.

Кількісне вираження закону поділу праці через його багато­гранність впливу на економічні процеси пов'язане з комплексом по­казників: рівнем спеціалізації, ефективністю поділу праці, строком окупності капітальних вкладень на впровадження спеціалізації.

Рівень спеціалізації може бути визначений за допомогою кое­фіцієнта рівня спеціалізації як частка профільної продукції в загаль­ному обсязі продукції, виробленої підприємством.

Ефективність поділу праці розраховують за такою формулою:

Де П1 ,П2— продуктивність праці відповідно до і після впроваджен­ня поділу праці.

У практиці господарювання ефективність спеціалізації обчис­люють як термін окупності капітальних витрат Ток на спеціалізацію.

де К — обсяг капітальних вкладень на здійснення спеціалізації; Ф — вартість засобів праці, що вивільнились у результаті спеціалі­зації та можуть бути направлені для використання в інші виробничі галузі; Еу — умовна річна економія від зниження витрат підприєм­ства (економія спожитих засобів виробництва і оплати праці).

Важливою передумовою (організаційною основою) підвищення рівня спеціалізації в промисловості є стандартизація, уніфікація і типізація.

Економічна ефективність системи стандартизації, уніфікації та типізації виявляється за рядом напрямів: встановлення раціонально­го асортименту продукції, збільшення серійності її випуску, скоро­чення строків проектування та витрат на нього, виготовлення засобів технологічного оснащення тощо.

СУЧАСНА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА

На основі відокремлення виробництва певної продукції на ряді підприємств виникли нові галузі промисловості, для яких ха­рактерний особливий виробничий апарат.

Тепер у промисловості існують три види спеціалізації:

предметна — спеціалізація підприємства на виготовленні одно­рідної закінченої продукції;

подетальна — виробництво окремих частин і деталей головного продукту;

технологічна (стадійна) — відокремлення окремих стадій єди­ного технологічного циклу (рис. 15).

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4 


Подібні реферати:

Функції ринку та форми їх реалізації

План. 1. Вступ. 2. Ринок як економічна категорія, сутність ринку. 3. Функції ринку. 4. Форми реалізацій функцій ринку. 5. Висновок. 1.Вступ. У результаті виникнення суспільного поділу праці, приватної власно- сті на засоби виробництва й економічного відокремлення товаровиро- бників суспільне виробництво набуває товарної форми. На певному етапі розвитку (капіталізм) ця товарна форма стає пануючою , а товаро-грошові відносини починають опосередковувати практично всі відносини суспільства. Економіка, в якій товаро-грошові ...

Пакет завдань з курсу ОЕТ

Завдання 1. Скласти блок-схему і табличний документ для розв’язування економічної задачі згідно з варіантом. Рівень К механізації виробництва обчислюється за формулою де n- кількість видів продукції; Nі – кількість i-го виду продукції; tі- норми витрат ручної праці на одиницю i-го виду продукції, tpi-норми витрат ручної праці на одиницю i-го виду продукції. Вхідна інформація : n=9 видів продукції. Nі = {10, 9, 6, 3, 4, 2, 7, 6, 6.5} тис. шт. tі = { 2, 2.5, 3, 1.2, 0.8, 1.2, 3, 1.8, 0.7} тис. шт.; tpi = {0.4, 1, 0.4, 0.5, ...

Товарне виробництво

Зміст 1.Вступ 2.Перехід від натурального до товарного виробництва та основні умови виникнення товарного виробництва -,Товарне виробництво: основні ознаки. Роль товарного виробництва у економічному прогресі 3.Сутність економічного розвитку. - Виробництво базисних видів продукції, необхідних для розвитку національної економіки -Основа розвитку суспільства – товарне виробництво. Марксистська теорія 4.Історія розвитку товарного виробництва і економічних стосунків у суспільстві 5.Товарні ...