Search:

Поділ праці

Рис.2. Форми і зміст спеціалізації у промисловості

При аналізі промислового виробництва застосовується система показників спеціалізації:

• частка основної продукції в загальному обсязі продукції, що виробляється;

• кількість конструктивних і технологічно однорідних груп, видів і типів виробів;

• частка купованих комплектуючих виробів і напівфабрикатів, що одержані ззовні, в загальному обсязі продукції, яка виготовляється.

У сільському господарстві залежно від їхнього значення галузі поділяють на основні, додаткові та підсобні.

Основні галузі визначають спеціалізацію господарства, регіонів, областей, їхня частка в товарній і валовій продукції, матеріальних і трудових витратах найвища.

Додаткові галузі створюються для раціональнішого використання робочої сили, засобів праці та відходів виробництва основних галузей.

Підсобні галузі призначені для обслуговування основних і додат­кових галузей, а також для переробки продукції, яка швидко псуєть­ся і погано транспортується.

У сільському господарстві склались такі основні форми спеціа­лізації:

зональна (територіальна] — виробництво в регіоні тих видів продукції, для яких є найсприятливіші природні та економічні умови;

господарська — спеціалізація агропромислових і сільськогоспо­дарських підприємств на виробництві певного виду продукції;

внутрішньогосподарська — відокремлення підрозділів під­приємств з виробництва чітко визначених видів продукції (або робіт);

технологічна (стадійна) — перетворення окремих стадій (част­кових процесів) єдиного виробничого процесу будь-якого кінцевого продукту на самостійні виробництва;

внутрішньогалузева — господарства або їхні підрозділи займають­ся виробництвом різних продуктів, що є продукцією однієї галузі.

Спеціалізація сприяє розвитку масового виробництва. На спе­ціалізованих підприємствах є можливість організувати поточне ви­робництво, застосувати продуктивніше устаткування і краще його використовувати, механізувати і автоматизувати виробничі процеси. Це забезпечує значне зростання продуктивності праці та зниження витрат підприємств.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4 


Подібні реферати:

Практичне значення економічної теорії

План 1. Економічна політика та її роль в економічному житті. 2. Основні напрями, пріоритети, методи, важелі економічної політики. 3. Як формуються основні напрями економічної політики 4. Яке значення мас економічна політика в економічному житті 1. ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА ТА ЇЇ РОЛЬ В ЕКОНОМІЧНОМУ ЖИТТІ ПОЛІТИКА, її ЦІЛІ І ЗАСОБИ Політику розглядають у широкому і вузькому значеннях сло­ва. У широкому значенні політика охоплює політичні відносини, полі­тичну організацію (систему) і політичну ідеологію як певну єдність. У ...

Товарне виробництво

Зміст 1.Вступ 2.Перехід від натурального до товарного виробництва та основні умови виникнення товарного виробництва -,Товарне виробництво: основні ознаки. Роль товарного виробництва у економічному прогресі 3.Сутність економічного розвитку. - Виробництво базисних видів продукції, необхідних для розвитку національної економіки -Основа розвитку суспільства – товарне виробництво. Марксистська теорія 4.Історія розвитку товарного виробництва і економічних стосунків у суспільстві 5.Товарні ...

Предмет економічної теорії

1. У якій з відповідей найповніше розкрито предмет економічної теорії: а) це наука, що вивчає виробничі відносини у їх взаємодії з розвитком продуктивних сил; б) це наука, що вивчає закони, які управляють виробництвом і розподілом матеріальних благ; в) це наука, що вивчає закони розвитку економічних систем. 2. Яке положення не характеризує ризикові підприємства: а) такі підприємства не повертають вкладених у них інвестором коштів і не виплачують відсотків; б) інвестор отримує право на всі інновації та засновницький ...