Search:

Поняття і структура правової системи. Публічне і приватне право

Критерії віднесення норм до приватного чи публічного права:

1) інтерес (публічний, державний інтерес — галузь публічно­го права, приватний — галузь приватного права);

2) предмет правового регулювання (приватному праву властиві норми, які регулюють майнові відносини, публічному — немайнові);

3) метод правового регулювання (у публічному праві — метод субординації, у приватному — координації);

4) суб'єктний склад (публічне право регулює відносини при­ватних осіб із державою або між державними органами, приват­не — приватних осіб між собою).

Таким чином, галузі права можна поділити на ті, у яких пе­реважають начала публічного права, і ті, у яких превалюють на­чала приватного права. Для перших є характерним імператив­ний (супідрядності) метод правового регулювання, для других — диспозитивний (автономії).

Переваження у галузі права начал публічного (або приватно­го) права не виключає наявності в ній норм приватного (або публічного) права і, відповідно, певного суміщення імперативного і диспозитивного методів регулювання, що свідчить про відсут­ність «чистих» галузей права.

Приміром, підприємницьке право — система норм, що регу­люють майнові (товарно-грошові) і управлінські відносини. Якщо методом регулювання перших є диспозитивний (орієнтований на рівність сторін-підприємців), то других — імперативний (у відносинах підприємців й органів управління він передбачає обов'язкові управлінські акти, адресовані підприємцям — у ме­жах компетенції управлінського органу).

Екологічне, аграрне, земельне право внаслідок специфіки предмета правового регулювання потребують суміщення кіль­кох методів правового регулювання.

В екологічному праві застосовуються: імперативний (влад­ний) метод, необхідний для забезпечення виконання екологіч­них приписів; диспозитивний метод рівності сторін і вільного волевиявлення, необхідний для раціонального використання природних ресурсів, економічних заходів регулювання якості навколишнього середовища.

Земельне право також поєднує у собі елементи провідних методів (імперативний) адміністративного і (диспозитивний) цивільного права.

Процесуальним галузям права — цивільному процесуально­му праву і кримінальному процесуальному праву — властиві еле­менти як диспозитивного, так й імперативного методу, з прева­люванням одного з них. Зрозуміло, що система методів право­вого регулювання перебуває у постійному русі, динаміці.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5 


Подібні реферати:

Злочини та покарання за Законами Ману

Найдавніші індійські держави виникають у ІІІ тисячолітті до н.е. Територію Індії населяли чисельні племена і народи, які самостійно виробили своєрідні форми культури, зокрема в техніці землеробства. Археологічні розкопки, що проводились у Мохенджо-Даро і Хараппі, дають можливість думати про існування державної влади, про майнову диференціацію суспільства. Важливим видом господарювання було землеробство; існували різноманітні ремісничі виробництва, була розвинена торгівля. Майнове розшарування сприяло появі держави. У ...

Держава та право України

Передмова ЗМІСТ Вступ -------------------------------------------------------------------------------- 3 Встановлення Радянської влади в Україні---------------------------------- 3 Організація центральних і місцевих органів Радянської влади та управління---- 6 Формування основ радянського права в Україні ------------------------- 9 Висновки ------------------------------------------------------------------------ 12 Література ...

Поняття і структура правової системи. Публічне і приватне право

Держава має свою національну правову систему. Історично склалося так, що у кожній країні діють свої правові звичаї, тра­диції, законодавство, юрисдикційні органи, сформувалися осо­бливості правового менталітету, правової культури, що й об'єд­нується загальним поняттям «правова система». У будь-якій дер­жаві правова система, будучи невід'ємним елементом правової культури, детермінована історичними і географічними чинни­ками, є частина соціальної системи держави. Введене у вітчизняну юридичну науку на початку 80-х ...