Search:

Бухгалтерський облік цінних паперів

• по бездокументарних цінних паперах - виписка з рахунку; На практиці у "бездокументарній" формі існують виключно емісійні цінні папери, тобто цінні папери, які розміщуються “випусками” – сукупностями цінних паперів одного емітента певного виду та однієї номінальної вартості, що забезпечують їх власникам однаковий обсяг прав і можливість мати однакові умови розміщення на фондовому ринку. При цьому такий “випуск цінних паперів” (як сукупність цінних паперів) підлягає реєстрації в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку. (додаток № 9)

• при придбанні права вимоги - договір, акт поступки права вимоги, інші документи.

Всі цінні папери, що зберігаються в організації (облігації державної ощадної позики, облігації внутрішньої валютної позики, векселі, акції, облігації), повинні бути описані в Книзі обліку цінних паперів, що виглядає в такий спосіб:

Наймену-

Номіналь-

вання

на ціна

Покупна

Номер,

Загальна

Дата

Дата

емітента

цінного вної

вартість

серія

кількість

покупки

продажу

паперу

Книга обліку цінних паперів повинна бути зброшурована, скріплена печаткою організації й підписами керівника й головного бухгалтера, сторінки пронумеровані.

Виправлення в Книгу обліку цінних паперів можуть вноситися лише з дозволу керівника і головного бухгалтера із вказівкою дати внесення виправлень.

У випадку ведення Книги обліку цінних паперів за допомогою обчислювальної техніки результатна інформація може формуватися у вигляді вихідного документа на інформаційних носіях. Роздруківка інформації з таких носіїв здійснюється в міру необхідності або вимозі органів, що здійснюють контроль відповідно до законодавства України, суду і прокуратури, але не рідше одного разу в рік.

Відповідно до Закону України від 16.07.99 г. № 996-XIV „Про

бухгалтерський облік і фінансову звітність України” відповідальність за організацію зберігання Книги обліку цінних паперів несе керівник організації.

Підприємства й організації можуть здійснювати свої фінансові вкладення в наступні основні активи:

• державні цінні папери;

• акції й облігації;

• векселі;

• права вимоги та інші похідні цінні папери й вкладення.

(додаток № 8, додаток № 12)

3. ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ.

3.1. ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З АКЦІЯМИ

Акція - це цінний папір без визначення строку обігу, який посвідчує внесення визначеного паю до Статутного фонду акціонерного товариства (компанії), дає право на участь в управлінні ним і на одержання частини прибутку у формі дивідендів, а також на участь у розподілі майна в разі ліквідації товариства (компанії).

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 


Подібні реферати:

Облік грошових засобів

План: облік касових операцій облік розрахунків з підзвітними особами облік операцій на поточному рахунку в національній валюті Облік операцій на поточному рахунку в іноземній валюті облік операцій по безготівковій валюті облік операцій по торгівлі (обміну) готівковою валютою Облік касових операцій Порядок приймання, зберігання, використання та обліку грошових коштів у касі підприємств і організацій усіх форм власності регламентується Порядком ведення касових операцій у національній валюті України, затвердженим постановою ...

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

Законодавчо-нормативна база: Закон України від 11.12.91 р. № 1963-ХП "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" в редакції Закону України від 18.02.97 р. № 75/97-ВР із змінами та доповненнями. Податок з власників деяких наземних і водних транспортних засобів, самохідних машин І механізмів є джерелом фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних шляхів загального користування та проведення природоохоронних заходів на водоймищах. Платники ...

Облік касових операцій в журналі№1

1. Поняття про касові операції Касові операції оформляються прибутковими та видатковими касовими ордерами, типові форми і порядок заповнення яких затверджені на­казом Міністерства статистики України від 15.02.96 № 51 "Про затвердження типових форм первинно­го обліку касових операцій" (далі - наказ Мінста­ту), і мають застосовуватися усіма підприємствами. Приймання готівки касами підприємств, у тому числі й одержаної з банку, проводиться за прибутковими касовими ордерами, підписаними головним бухгалтером або ...