Search:

Бухгалтерський облік цінних паперів

• по бездокументарних цінних паперах - виписка з рахунку; На практиці у "бездокументарній" формі існують виключно емісійні цінні папери, тобто цінні папери, які розміщуються “випусками” – сукупностями цінних паперів одного емітента певного виду та однієї номінальної вартості, що забезпечують їх власникам однаковий обсяг прав і можливість мати однакові умови розміщення на фондовому ринку. При цьому такий “випуск цінних паперів” (як сукупність цінних паперів) підлягає реєстрації в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку. (додаток № 9)

• при придбанні права вимоги - договір, акт поступки права вимоги, інші документи.

Всі цінні папери, що зберігаються в організації (облігації державної ощадної позики, облігації внутрішньої валютної позики, векселі, акції, облігації), повинні бути описані в Книзі обліку цінних паперів, що виглядає в такий спосіб:

Наймену-

Номіналь-

вання

на ціна

Покупна

Номер,

Загальна

Дата

Дата

емітента

цінного вної

вартість

серія

кількість

покупки

продажу

паперу

Книга обліку цінних паперів повинна бути зброшурована, скріплена печаткою організації й підписами керівника й головного бухгалтера, сторінки пронумеровані.

Виправлення в Книгу обліку цінних паперів можуть вноситися лише з дозволу керівника і головного бухгалтера із вказівкою дати внесення виправлень.

У випадку ведення Книги обліку цінних паперів за допомогою обчислювальної техніки результатна інформація може формуватися у вигляді вихідного документа на інформаційних носіях. Роздруківка інформації з таких носіїв здійснюється в міру необхідності або вимозі органів, що здійснюють контроль відповідно до законодавства України, суду і прокуратури, але не рідше одного разу в рік.

Відповідно до Закону України від 16.07.99 г. № 996-XIV „Про

бухгалтерський облік і фінансову звітність України” відповідальність за організацію зберігання Книги обліку цінних паперів несе керівник організації.

Підприємства й організації можуть здійснювати свої фінансові вкладення в наступні основні активи:

• державні цінні папери;

• акції й облігації;

• векселі;

• права вимоги та інші похідні цінні папери й вкладення.

(додаток № 8, додаток № 12)

3. ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ.

3.1. ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З АКЦІЯМИ

Акція - це цінний папір без визначення строку обігу, який посвідчує внесення визначеного паю до Статутного фонду акціонерного товариства (компанії), дає право на участь в управлінні ним і на одержання частини прибутку у формі дивідендів, а також на участь у розподілі майна в разі ліквідації товариства (компанії).

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 


Подібні реферати:

Принципи ревізії та її види

Мета, завдання, функція та принципи ревізії та її види Мета ревізії визначається її завданнями, тобто тим колом питань, яке потребує обов’язкового контролю вищестоящими органами та досягається шляхом застосування спеціальних знань при перевірці документованої обліково-економічної інформації. Сьогодні завдання ревізії значно розширюються через посилення контролю в галузі організації праці, нормування витрат на виробництво. планування, організації виробництва, використання обладнання, дотримання технології виробництва. ...

Завдання, джерела інформації та порядок проведення ревізії готової продукції і її реалізації

Завдання, джерела інформації та порядок проведення ревізії готової продукції і її реалізації Згідно з методикою проведення комплексної ревізії економічної та соціальної діяльності ревізійний процес складається з 5 етапів: • організація і підготовка до проведення комплексної ревізії; • проведення ревізії; • оформлення результатів ревізії; • прийняття рішення за результатами проведеної ревізії; • організація контролю за виконанням рішень за матеріалами ревізії. На першому етапі: відповідно до строків, передбачених планом ...

Оцінювання фінансової звітності

ПЛАН Оцінювання фінансової звітності 12.1. Характеристика фінансової звітності та загальні вимоги до неї 12.2. Склад і призначення фінансової звітності та основні принципи її підготовки 12.3. Оцінювання фінансової звітності підприємства 12.4. Аудит фінансової звітності суб'єктів підприємницької діяльності 12.5. Фінансовий аналіз звітності ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 1. Характеристика фінансової звітності та загальні вимоги до неї Фінансова звітність підприємства — це система узагальнених показників, що ...