Search:

Бухгалтерський облік цінних паперів

ВИСНОВОК

У цей час у нашій країні все більший розвиток одержує ринок цінних паперів. Практично всі суб'єкти економічних відносин, що ведуть бухгалтерський облік безпосередньо зіштовхуються з обліком операцій із цінними паперами.

Сьогодні перед українським ринком цінних паперів стоїть ряд проблем, швидке й ефективне рішення яких послужить поштовхом до його подальшого розвитку.

Це такі завдання, як:

- контроль за діями учасників ринку цінних паперів з метою обмеження монополістичної діяльності;

- комп'ютеризація фондового ринку й створення єдиного інформаційного простору для підвищення інформованості суб'єктів ринку;

- захист інтересів інвесторів і зокрема необхідність удосконалювання процедури реєстрації цінних паперів і захисту їх від підробки;

- установлення чітких мір відповідальності державних і комерційних структур за порушення процедури випуску й обігу цінних паперів.

У даній роботі були показані основні проводки по основних операціях із цінними паперами, які періодично доводиться відображати на рахунках бухгалтерського обліку як суб'єктам економічних відносин, що спеціалізуються на операціях із цінними паперами, так і іншим підприємствам й організаціям.

З удосконалюванням обігу цінних паперів всіх видів повинна й удосконалюватися й система їхнього обліку на підприємствах.

Список використаної літератури

1. Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський фінансовий облік. 4-те вид., доп. і перероб. — Житомир : ПП "Рута", 2002. — 687с.

2. Лишиленко О. В. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студ. вищих навч. закл — К. : Центр навчальної літератури, 2005. — 528с.

3. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник для студ. екон. спец. вищ. навч. закл — 6. вид. — К. : Видавництво А.С.К., 2003. — 784с.

4. Чебанова Н. В. Бухгалтерський фінансовий облік: Посібник. — К. : Видавничий центр «Академія», 2004. — 672с.

5. Губа Є. Облік цінних паперів. // Дебет Кредит. 30.05.2005 № 22.

6. ч. 1 п. 5 ст. 3 Закона Украины от 23.02.2006 г. № 3480-IV "О ценных бумагах и фондовом рынке"

7. Положение (стандарт) бухгалтерского учета 12 "Финансовые инвестиции"

8. Банківське право. Підручник. – Харків, 2002.

9. Постанова КМУ та НБУ від10.09.1992 р.№528 «про правила виготовлення та використання вексельних бланків»

10. Захарин В.А. «Все о векселе». - М., 1998.

11. Малюк В.М. «Вексель в Україні». - К., 1997 р.

12. Хабарина В.М. «Операції з векселями». - 1995 р.

13. Цінні папери. Підручник. – К., 2002.

14. Закон Украины «Об обращении векселей в Украине» от 05.04.2001 г. № 2374-III (с изменениями и дополнениями, внесенными Законом Украины от 25.12.2002 г. № 364-IV)

15. Закон Украины от 18.06.91 г. № 1201-XII "О ценных бумагах и фондовой бирже";(із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 14.10.92 р. № 2680-XII, від 02.03.95 р. № 82/95-ВР, від 14.03.95 р. № 90/95-ВР, від 09.07.96 р. № 283/96-ВР, від 10.03.97 р. № 523/97-ВР, від 05.05.99 р. № 622-XIV, від 03.06.99 р. № 719-XIV, від 15.05.2003 р. № 762-IV, від 05.06.2003 р. № 898-IV, від 20.11.2003 р. № 1294-IV, від 05.02.2004 р. № 1455-IV, від 15.12.2005 р. № 3201-IV)

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 


Подібні реферати:

Аудит обліку операцій з короткостроковими векселями

вступ План Вступ 3 1. Об’єкти і методи аудиту нематеріальних активів 5 2. Документація і робоча програма ведення аудиту короткострокових векселів на ТОВ „Твіса ЛТД 9 3. Аудиторський висновок 22 Висновок 25 Література 27 Вступ Розвиток України на сучасному етапі характеризується подальшим розвитком ринкової економіки, її інтеграцією в систему міжнародних економічних відносин, виникненням акціонерних компаній. товариств, різних фондів. До розвитку економіки ...

Суть і завдання економічного контролю

Розвиток продуктивних сил і виробничих відносин у різ­них соціально-економічних формаціях потребує вдосконален­ня функцій управління процесом виробництва, в тому числі і контролю економіки. Контроль як функція управління під­порядкований вирішенню завдань системи управління. Тому призначення контролю відповідає цілям управління, які виз­начаються економічними і політичними закономірностями розвитку певної формації. Функції економічного контролю зумовлюються дією основного економічного закону формації і цілями суспільства, ...

Настройка рахунків, субконто та інших параметрів в 1С Бухгалтерії

1С:Бухгалтерії Перед тим, як почати ведення бухгалтерського обліку - введення проводок, отримання підсумків синтетичного та аналітичного обліку, формування звітності і т.п., необхідно вибрати план рахунків та класифікатор видів об'єктів аналітичного обліку, які будуть використовуватися, а також задати деякі інші параметри програми. Ці питання будуть обговорюватися в даному розділі. 1. План рахунків Як відомо, в бухгалтерському обліку всі засоби підприємства і всі джерела їх виникнення класифікуються по однорідних ...