Search:

Бухгалтерський облік цінних паперів

ВИСНОВОК

У цей час у нашій країні все більший розвиток одержує ринок цінних паперів. Практично всі суб'єкти економічних відносин, що ведуть бухгалтерський облік безпосередньо зіштовхуються з обліком операцій із цінними паперами.

Сьогодні перед українським ринком цінних паперів стоїть ряд проблем, швидке й ефективне рішення яких послужить поштовхом до його подальшого розвитку.

Це такі завдання, як:

- контроль за діями учасників ринку цінних паперів з метою обмеження монополістичної діяльності;

- комп'ютеризація фондового ринку й створення єдиного інформаційного простору для підвищення інформованості суб'єктів ринку;

- захист інтересів інвесторів і зокрема необхідність удосконалювання процедури реєстрації цінних паперів і захисту їх від підробки;

- установлення чітких мір відповідальності державних і комерційних структур за порушення процедури випуску й обігу цінних паперів.

У даній роботі були показані основні проводки по основних операціях із цінними паперами, які періодично доводиться відображати на рахунках бухгалтерського обліку як суб'єктам економічних відносин, що спеціалізуються на операціях із цінними паперами, так і іншим підприємствам й організаціям.

З удосконалюванням обігу цінних паперів всіх видів повинна й удосконалюватися й система їхнього обліку на підприємствах.

Список використаної літератури

1. Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський фінансовий облік. 4-те вид., доп. і перероб. — Житомир : ПП "Рута", 2002. — 687с.

2. Лишиленко О. В. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студ. вищих навч. закл — К. : Центр навчальної літератури, 2005. — 528с.

3. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник для студ. екон. спец. вищ. навч. закл — 6. вид. — К. : Видавництво А.С.К., 2003. — 784с.

4. Чебанова Н. В. Бухгалтерський фінансовий облік: Посібник. — К. : Видавничий центр «Академія», 2004. — 672с.

5. Губа Є. Облік цінних паперів. // Дебет Кредит. 30.05.2005 № 22.

6. ч. 1 п. 5 ст. 3 Закона Украины от 23.02.2006 г. № 3480-IV "О ценных бумагах и фондовом рынке"

7. Положение (стандарт) бухгалтерского учета 12 "Финансовые инвестиции"

8. Банківське право. Підручник. – Харків, 2002.

9. Постанова КМУ та НБУ від10.09.1992 р.№528 «про правила виготовлення та використання вексельних бланків»

10. Захарин В.А. «Все о векселе». - М., 1998.

11. Малюк В.М. «Вексель в Україні». - К., 1997 р.

12. Хабарина В.М. «Операції з векселями». - 1995 р.

13. Цінні папери. Підручник. – К., 2002.

14. Закон Украины «Об обращении векселей в Украине» от 05.04.2001 г. № 2374-III (с изменениями и дополнениями, внесенными Законом Украины от 25.12.2002 г. № 364-IV)

15. Закон Украины от 18.06.91 г. № 1201-XII "О ценных бумагах и фондовой бирже";(із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 14.10.92 р. № 2680-XII, від 02.03.95 р. № 82/95-ВР, від 14.03.95 р. № 90/95-ВР, від 09.07.96 р. № 283/96-ВР, від 10.03.97 р. № 523/97-ВР, від 05.05.99 р. № 622-XIV, від 03.06.99 р. № 719-XIV, від 15.05.2003 р. № 762-IV, від 05.06.2003 р. № 898-IV, від 20.11.2003 р. № 1294-IV, від 05.02.2004 р. № 1455-IV, від 15.12.2005 р. № 3201-IV)

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 


Подібні реферати:

Суть та види податків, принципи побудови системи оподаткування в Україні

Суть та види податків Податкова система відіграє провідну роль у формуванні державних доходів, відчутно впливає на доходи юридичних та фізичних осіб. Історичними передумовами виникнення в суспільстві податків були переважно, перехід від натурального господарства до грошового, зародження й формування інституту держави. Сучасна форма податків є відносно новою, хоча основні елементи механізму оподаткування зародилися ще в давнину. Першим в історії людства поняття податку розкрив Адам Сміт у роботі "Дослідження про природу ...

Державна контрольно-ревізійна служба та її функції у фінансовому контролі

Законом України про державну контрольно-ревізійну службу передбачено створення її при Міністерстві фінансів України в складі Головного контрольно-ревізійного управлін­ня України, контрольно-ревізійних управлінь в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі, кон­трольно-ревізійних підрозділах (відділів, груп) у районах, містах і районах у містах. Головним завданням державної контрольно-ревізійної служби є здійснення державного контролю за витрачанням коштів і матеріальних цінностей, їх збереженням, ...

Історія розвитку аудиту в світі та характеристика тенденцій, що впливають на нього

Аналізуючи вітчизняну економічну літературу і літературу країн СНД, можна помітити, що низка економістів ототожнює аудит з ревізією. Це ототожнення ґрунтується на наявності загальних рис і елементів у їх організації та методології. Оскільки існують принци­пові відмінності в меті, здійсненні, розв'язанні ними завдань, су­б'єктах, видах контрольної інформації, її обробці та реалізації, то такий підхід не можна вважати правильним. У МСА виділяють поняття зовнішній і внутрішній аудит, фі­нансовий і управлінський ...