Search:

Форма держави

Государственное право буржуазних стран. М. 1961.

Скакун О.Ф. Теория государства и права: Учебник: - Харьков: Консум: Ун-т внут. дел. – 2000.


[1] Костюк І.І. Основи правознавства: Навч. посібник. – Київ: Генеза, 2002,с.35-36.

[2] Теорія держави і права: Навч. посібник. А.М. Колодія, В.В. Копейчиков. За редакцією С.Л, Лисенко, В.В. Копейчикова К.: Юрінком інтер, 2003.с.91.

[3] Загальна теорія держави і права. Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / За ред. М.В. Цвіка. Харків 2002. с. 86.

[4] Цвік М.В. Загальна теорія держави і права. Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навч. закладів / За ред. М.В. Цвіка. Харків 2002. с.87.

[5] Скакун О.Ф. Теория государства и права: Учебник. – Харьков: Консум; Ун-т внутр. дел, 2002. с. 80.

[6] Конституційне право України: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. Ю.М. Тодики, В.С.Журавського, - К.: Видавничий Дім “Ін Юре” 2002. с.84.

[7] Цвік М.В. Загальна ТДП. Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навч. закладів / За ред. Цвіка М.В. Харків –2002. с. 88.

[8] Фрицький О.Ф.Конституційне право України. Підручник. – К.- 2002-с. 105-106.

[9] Ржевський В. Общественно политический строй СССР, как воплощение суверенного советского народа. – Ростов-на-Дону.-1974.-с.19.

[10] Государственное право зарубежних стран.-М., 1961.-с.196.

[11] Теорія держави і права: навч. посібник. // А.Д. Гусарєв, А.Ю. Олійник, О.А. Слюсаренко – К: Юрінком інтер –2001 – с. 46.

[12] Козюбра М., Колодій А., Копєйчиков В. Основи теорії держави і права –К.- 1997.- с.121.

[13] Суріков А. Теорія держави і права. – Київ: Одесса – 1989.- с.165.

[14] Теорія держави і права: навч. посібник. А.М. Колодій, В.В. Копєгічиков / За ред. С.Л. Лисенкова, В.В. Копейчикова – К: Юрінком Інтер, 2003, с.98.

[15] Конституційне право України // За ред. В.Я. Тація, В.Ф. Погорілка. Укр. центр. правн. студій. 1999.- с.162.

[16] Конституційне право України. Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. Ю.М. Годики, В.С. Журавського. – К.: Видавничий дім “ІН Юре”, 2002. – с. 86.

[17] Котюк І.І. Основи правознавства: навч. посібник. Київ: Тенеза. 2002.с.37.

[18] Скакун О.Ф.Теория государства и права: Учебник: - Харьков: Консум; Ун-т внут. дел, 2000. – с.90.

[19] Загальна теорія держави і права. Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / За ред. М.В. Цвіка, Харків – 2002- с. 96.

[20] Скакун О.Ф. Теория государства и права: Учебник: Харьков: Консум; Ун-т внут. дел, - 2000 -с.91.

[21]ЛинецькийС. Теоретичні підходи до визначення та еволюції української моделі державного режиму // Право України. – 1989. №7. с. 19.

[22] Конституційне право України: Підручник для студентів вищих нав. заклад. / За ред. Ю.М. Годики, В.С. Журавського. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2002. – с. 281.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7 


Подібні реферати:

Форма держави

План Вступ. Поняття та елементи форми держави. Форма державного правління. Форма держаного устрою. Деожавно-політичний режим. Висновок. Використана література. Вступ У сучасній теорії держави категорія “форма держави” є однією з найважливіших і ємний понять. Як відомо, уже за давніх часів – на Древному Сході і в Стародавній Греції та Римі – у дослідників державно - правових явищ виникла потреба щодо визначення поняття, яке було б достатньо ємним і давало хоча б загальне уявлення про основні шляхи здійснення в ній державної ...

Поняття і структура правової системи. Публічне і приватне право

Держава має свою національну правову систему. Історично склалося так, що у кожній країні діють свої правові звичаї, тра­диції, законодавство, юрисдикційні органи, сформувалися осо­бливості правового менталітету, правової культури, що й об'єд­нується загальним поняттям «правова система». У будь-якій дер­жаві правова система, будучи невід'ємним елементом правової культури, детермінована історичними і географічними чинни­ками, є частина соціальної системи держави. Введене у вітчизняну юридичну науку на початку 80-х ...

Держава та право України

Передмова ЗМІСТ Вступ -------------------------------------------------------------------------------- 3 Встановлення Радянської влади в Україні---------------------------------- 3 Організація центральних і місцевих органів Радянської влади та управління---- 6 Формування основ радянського права в Україні ------------------------- 9 Висновки ------------------------------------------------------------------------ 12 Література ...