Search:

Економічний аналіз інвестиційного проекту

Щоб побудувати шукану криву попиту, необхідно зробити кілька допущень і провести ряд кроків. По-перше, припус­кається, що фізичні особи мають однакові функції як користу­вачі (або можуть бути об'єднані в групи за ознакою місця про­живання, до яких входять люди з подібними функціями корис­тувачів). По-друге, припускається, що люди реагуватимуть на рівень транспортних витрат так само, як і на підвищення вхідної плати в парк. Це означає, що при певній величині вартості вхідного квитка (або транспортних витрат) ніхто парком не ко­ристуватиметься. За інших рівних умов відвідання парку стане надто "дорогим". По-третє, проведено розрахунки, які показують зменшення частоти візитів у всіх зонах по різних незалежних змінних (залежних і незалежних від витрат на транспорт). Виведено найпростіше рівняння регресії, яке показує співвідношення між частотою відвідання парку та витратами на транспорт. Це рівняння потім використовується у визначенні зони споживчого надлишку для користувачів парками в усіх зонах. Ця величина обчислюється окремо по кожній зоні, використовуючи рівняння вартості проїзду з початковими значеннями для кожної зони. Відтак робиться припущення, що компонент вартості проїзду зростає поступово, а відвідуваність парку падає з кожним збільшенням вартості. Це робиться для того, щоб визначити точ­ку, коли кількість відвідань парку дорівнюватиме нулю. Накрес­люється крива попиту для цієї зони і визначається точка, в якій попит на відвідання парку дорівнюватиме нулю. Площу під виз­наченою таким чином кривою попиту називають площею над­лишку користувачів парку в даній зоні. Розрахунки повторюють­ся для кожної зони, а споживчі надлишки підсумовуються для визначення загального споживчого попиту на парк.

Слід наголосити, що величина транспортних витрат сама по собі не дорівнює цінності парку. Дані про транспортні витрати використовуються лише для визначення кривої попиту. Крім то­го, підхід з погляду транспортних витрат заснований на вже сформованому характерові користування парком для визначен­ня цінності і значною мірою залежить від наявності інших аль­тернативних місць відпочинку.

Хоча використання підходу з погляду транспортних витрат спершу видавалося непридатним для більшості інвестиційних проектів, цим прийомом часто користуються для того, щоб виз­начити вартість компонента більшого проекту. Наприклад, про­ект будівництва греблі з водоймою може спричинитися до появи нової зони відпочинку, де можна буде кататися на човнах, а та­кож реалізувати проект по розвитку плавання та аматорської ри­боловлі. Підхід з погляду транспорт-витрати може визначити цінність використання місцевості для відпочинку (але тільки після заводнення та початку користування). За допомогою та­кого підходу можна аналізувати культурно-історичні місця як потенційні зони відпочинку. В таких випадках одержана вартість має бути чітко визначена як мінімальна оцінка лише частини за­гальної оцінки ресурсів.


Контрольні запитання

1. Що таке екологічний аналіз?

2. З чого треба починати, оцінюючи екологічні наслідки проекту?

3. Як трактують вигоди та витрати в екологічному аналізі?

4. Що таке прийоми "уявного" ринку?

5. Що треба знати для використання прийому "зміна про­дуктивності"?

6. Як вимірюється втрата доходу в екологічному аналізі?


Тести до теми "Екологічний аналіз"

1. Метою екологічного аналізу інвестиційного проекту є:

а) оцінка наслідків впливу на забруднення атмосферного повітря;

б) з'ясування однозначності всіх передумов проектного аналізу;

в) встановлення потенційної шкоди довколишньому середо­вищу під час здійснення та експлуатації проекту і визначення за­ходів, необхідних для її пом'якшення або відвернення;

г) розробка плану збереження природного середовища.

2. Неодержана вигода — це:

а) шкода довколишньому середовищу;

б) витрата;

в) вигода мінус витрата;

г) вигода "з проектом" мінус витрата "без проекту".

3. "Уявний" ринок — це підхід, при якому:

а) ринкові ціни замінних і доповнюючих товарів застосову­ють для оцінки "товарів" або "послуг" екологічного характеру, що не мають чіткої ціни;

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 


Подібні реферати:

Співробітництво, конфлікти та конкуренція в логістичних ланцюгах

Співробітництво, конфлікти та конкуренція в логістичних ланцюгах. Між учасниками одного каналу, а також між різними каналами можуть існувати різні ступені співробітництва, а також конфлікти, конкуренція. Співробітництво переважає між членами одного каналу. Виробники, оптовики, роздрібні торговці допомагають один одному, і таке співробітництво їх, звичайно, сприяє отриманню більшого прибутку за той, який би кожен з них міг отримати поодинці. Завдяки співробітництву члени каналу мають змогу гостріше відчувати, краще ...

Державне регулювання цін та інфляції

ПЛАН 1. Необхідність та методи державного регулювання цін. 2. Антиінфляційна політика. 1. НЕОБХІДНІСТЬ ТА МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН Ціна є одним з найбільш важливих інструментів регулювання економіки, її регулюючий вплив на економіку охоплює багато напрямків. Зокрема, за допомогою цін виробництво підпорядко­вується суспільним потребам, вираженим у формі платоспромож­ного попиту, ціни стимулюють зниження витрат на виробництво і реалізацію товарів, запровадження досягнень науково-техніч­ного прогресу, підвищення ...

Плаваючі та фіксовані валютні курси

Для розуміння процесів формування п плаваючих валютних курсів потрібно усвідомлювати, хто стоїть за попитом на валюту країни, а хто — за її пропозицію. Для аналізу плаваючого валютного курсу застосуємо криві попиту та пропозиції. Попит на валюту даної країни мають іноземці, які хочуть придбати цю валюту щоб подорожувати по даній країні, купувати в ній товари або цінні папери — акції та облігації корпорацій або держанні облігації. Попит на валюту іншої країни мають резиденти (юридичні та фізичні особи) даної країни, які ...