Search:

Економічний аналіз інвестиційного проекту

Оцінка екологічних вигід та витрат у рамках підходу "з проектом" і "без проекту".

Важливо, щоб розглядалися лише додаткові або прирощені вигоди й витрати в результаті реалізації проекту. Безповоротні витрати минулого періоду, тобто витрати, які вже зроблено пря­мо чи непрямо у зв'язку з проектом, і пов'язані з ними вигоди не включаються в грошові потоки проекту. Можливо, слід роз­глянути ряд альтернативних варіантів "з проектом" (скажімо, за шкалою варіацій).

Використання механізму оцінки неявних вигід і витрат.

Коли ринкові ціни не можуть бути використані прямо, є по­тенційна можливість використати їх опосередковано, застосу­вавши методику "уявного" ринку. При цьому підході ринкові ціни заміщуваних і доповнюючих товарів застосовують для оцінки "товарів" чи "послуг" екологічного характеру, що не ма­ють чіткої ціни. Скажімо, цінність такого неоцінного екологічно­го фактора, як чисте повітря, може впливати на ціну ринкових активів, приміром, житла або землі. Аналіз різниці цін таких ак­тивів у зонах з різною якістю повітря може вказати на неявну ціну екологічного фактора, що не має прямої ціни.

Певна річ, вибір конкретного підходу до виміру залежить від вимірюваного впливу. Втім, існують підходи, що згадуються порівняно часто, наприклад, вимір продуктивнсті та ефектив­ності витрат. І, хоча економісти розробили широкий спектр при­йомів виміру та оцінки, в цьому підручнику робиться наголос на прийомах, які можна вважати поширеними або потенційно за­стосовними щодо екологічних наслідків, пов'язаних з інвес­тиційними проектами.

У таблиці ці прийоми наведено по розділах. Перший набір — загальнозастосовні норми. Вони досить стандартні й прямо­лінійні, засновані або на змінах у фізичному виробництві, або на прямих витратах коштів (приміром, превентивних витратах, ефективності витрат). Альтернативні витрати або втрата доходу є поглядом на економічні витрати, повязані з екологічними наслідками. Ці підходи є потужними інструментами виміру ба­гатьох економічних наслідків інвестиційних проектів.

Вимір та оцінка грошових потоків

Загальнозастосовні

Потенційно застосовні

3 використан­ням ринкової ціни безпосеред­ньо заторкува-них товарів та послуг

3 використан­ням величини безпосередніх витрат

3 використан­ням величин "уявного ринку"

3 використан­ням порядку потенційних витрат

Зміна продук­тивності

Втрата доходу Альтернативна вартість

Аналіз ефектив­ності витрат

Превентивні ви­трати

Ціна власності

Різна ціна (вар­тість) землі

Різниця в заро­бітній платі

Величина транс­портних витрат

Витрати на за­міну

Витрати на пе­реміщення (пе­реселення)

Тіньовий проект

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 


Подібні реферати:

Економічний аналіз. Методи, прийоми, аналіз впливу

Під методом у широкому розумінні сло­ва слід розуміти шляхи, способи та засоби пізнання дійсності, сукупність органічно пов'язаних принципів та прийомів дослі­дження різноманітних явищ. Метод економічного аналізу діяльності підприємств, як і будь-якої іншої науки, визначається змістом та особливостями пред­мета, які, у свою чергу, зумовлюються тими конкретними цілями, вимогами та завданнями, що постали на даному етапі розвитку економіки або проглядаються в перспективі. Предмет відповідає на запитання, що ми вивчаємо, а ...

Інтегральна ефективність діяльності підприємства

План Вступ. Розділ І. Економічна сутність і загальна характеристика видів ефективнос-ті. Розділ ІІ. Система показників та вимірю-вання ефективності виробництва. Розділ ІІІ. Класифікація чинників зростання ефективності виробництва. Висновок. Список використаної літератури. Вступ. Суспільство ніколи не було байдужим до витрат на досягнення того або іншого успіху. В основі прогреса лежить підвищення ефективності виробництва. Тут розуміється економічна і соціальна результативність господарської діяльності. При знаходженні ...

Економічний контроль в Україні

Фонд державного майна України Міністерство економіки України Міністерство фінансів України Міністерство праці України Міністерство статистики України Національний банк України Спеціалізовані органи контролю Ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування Аудиторські організації (фірми) Внутрішньо-системний Внутрішньо-господарський Державний комітет України по стандартизації, метрології та сертифікації (Держстандарт України) Державна інспекція України по захисту прав споживачів ...