Search:

Аналіз прямих витрат

Реферати » Економічні теми » Аналіз прямих витрат

Зміст.

Вступ

1. Економічний зміст і класифікація витрат

2. Аналіз загальної суми затрат на виробництво

3. Аналіз матеріальних затрат

4. Аналіз затрат на оплату праці та на обслуговування

виробництва і управління

5. Аналіз затрат за елементами і статтями калькуляції

Висновок

Список літератури

Додаток


Вступ

Перш за все, на мою думку, необхідно підкреслити актуальність цієї теми. Проблема зменшення затрат на підприємстві, відповідно собівартості, що веде до підвищення прибутку, завжди була і буде на першому місці. Саме тому я обрала цю цікаву тему «Прямі затрати на виробництво.» Кінцева мета будь-якої діяльності --одержання прибутку. А для визначення кінцевого результату прибутку необхідно вести облік і аналіз затрат.

Управління підприємством неможливе без аналізу затрат ,тому що цей аналіз висвітлює усі економічні закономірності і механізми, які відбуваються на підприємстві.

Затрати--це головний фактор, що впливає на пропозицію товарів. Тому, перед тим, як прийняти рішення про те, скільки товарів виробляти, фірма повинна проаналізувати свої витрати.[1]

Зменшення аналізу затрат на підприємстві можна прослідити у взаємозв`язку між всіма процесами, що відбуваються на підприємстві. Підприємство--це система, в якій всі процеси взаємозв`язані. Якщо, наприклад, питома вага заробітної плати у виробничих витратах зменшиться, то збільшиться доля покупних комплектуючих виробів , напівфабрикатів.[2]

Управління затратами--важливий елемент управління господарством.[3] А управління затратами неможливе без їх аналізу. Аналіз затрат підприємства має виключно важливе значення. Він дозволяє з`ясувати тенденції змін затрат, рівень виконання плану, виявити вплив факторів на зменшення та збільшення затрат, і на цій основі дати оцінку роботи підприємства по використанню можливостей та встановити резерви зменшення собівартості продукції.

На основі аналізу затрат роблять обгрунтування рішень про зняття з виробництва застарілих виробів, визначають ціну продукції, рентабельність, будують внутрішньо-господарські відносини, обгрунтовують доцільність організаційно-технічних заходів тощо.

Економічний зміст і класифікація витрат .

Використані у процесі виробництва різні речовини на виготовлення нового продукту праці формують поняття затрат. Грошовий вираз суми затрат на виробництво конкретного продукту визначає поняття собівартість. Зміст термінів затрати і собівартість опоєднується в понятті затрати виробництва.[3] Так тлумачить термін “затрати” В. Сопко.

У Типовому положенні з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції у промисловості витрати також ототожнюються з собівартістю “Собівартість промислової продукції (робіт, послуг ) -- це виражені в грошовій формі поточні витрати підприємства на її виробництво утворюють виробничу собівартість, а витрати на виробництво і збут -- повну собівартість промислової продукції “ .[4]

Затрати розглядалися різними економістами з різних боків і з різною метою.

К.Маркс пов`язував дослідження затрат з намаганням дослідити особливості експлуатації найманої праці, які відображаються у вартості і, зрозуміло, в затратах. Затрати праці вінтлумачить як затрати суспільства.

Затрати виробництва, за Марксом, менше за суспільні витрати на неоплачену додаткову працю, яка є джерело прибутку. Тобто, у Маркса прибуток знаходиться за межами затрат.[1]

На відміну від К Маркса участі западні економісти включають прибуток підприємця в затрати, розцінюючи його як плату за ризик. В їх теорії затрати виробництва, які включають в себе нормальний середній прибуток, називаються економічними затратами.

Існує дуже складна класифікація витрат. Виникає питання: «А навіщо взагалі потрібно класикувати витрати? » Тому я вважаю за потрібне навести слідуючий приклад: у підприємства «Амега» є можливість отримати заказ на велику партію деталей. По розрахункам підприємства «Амега» повна собівартість деталі--23 грн., але замовники згодні заплатити лише 20 грн. За штуку. Підприємство « Амега » відмовляє замовникам, бо не хоче працювати за збитком. Робота підприємства зупиняється, але вагома частина затрат підприємства --постійні затрати, і немає коштів, щоб їх покрити. Вихід з такої ситуації --управління затратами.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17 


Подібні реферати:

Продуктивність і ефективність праці

Продуктивність праці – це результат конкретної праці за певний проміжок часу, що вимірюється кількістю продукції, зробленої за одиницю робочого часу ( го-дину, зміну, місяць, рік ), або кількістю часу витраченого на виробництво одиниці продукції. Продуктивність праці – це показник її ефективності, результативності, що харак-теризується співвідношенням обсягу продукції, робіт чи послуг, з одного боку, та кількістю праці, затраченої на виробництво цього обсягу, з іншого боку. Продуктивність праці визначає ступень ...

Фондові біржі, НАФТА

План Фондова біржа. Фондові біржі США, Німеччини, Японії……………...3 стор. Північно - Американська асоціація НАФТА……………………………9 стор. Список використаної літератури………………………………………..15 стор. Фондова біржа. Фондові біржі США, Німеччини, Японії. Фондові біржі – це спеціалізовані організації, в приміщені яких відбуваються зустрічі працедавців цінних паперів з покупцями. Об’єднуючи професійних учасників ринку цінних паперів в одному приміщені, біржі створюють умови для концентрації попиту та пропозиції і ...

Аналіз прямих витрат

Зміст. Вступ 1. Економічний зміст і класифікація витрат 2. Аналіз загальної суми затрат на виробництво 3. Аналіз матеріальних затрат 4. Аналіз затрат на оплату праці та на обслуговування виробництва і управління 5. Аналіз затрат за елементами і статтями калькуляції Висновок Список літератури Додаток Вступ Перш за все, на мою думку, необхідно підкреслити актуальність цієї теми. Проблема зменшення затрат на підприємстві, відповідно собівартості, що веде до підвищення прибутку, завжди була і буде на першому місці. Саме ...