Search:

Аналіз прямих витрат

Дані про зміну затрат матеріалів на одиницю продукції див. Таблиця 4 і 5. Дані про зміни обсягу виробництва через зміну продуктивності праці.

Перш за все, слід зазначити, що ковдри дуже матеріалоємкі вироби. За планом вони займають 32 % випуску продукції, але 63 % загальних затрат. Облік матеріаломісткості ведеться у натуральній і вартісній оцінці. Зниження матеріаломісткості одиниці продукції в натуральному вимірнику приведено у таблиці 4. Увартісному вимірнику відбулося підвищення матеріаломісткості (див. Таблиця 4). Але в загальному затрати матеріалів на одиницю продукції зменьшились. Незважаючи на це в загальному обсягу матеріаломісткість випуску ковдр зменьшилась лише на 1 % (62 - 63). Що ж до подушок, за рахунок збільшення матеріаломісткості у вартісній оцінці одинирці продукції, загальна матеріаломісткість випуску подушок збільшилась на 1%. Проблема зниження матеріаломісткості і постійний пошук потенційних можливостей такого зниження при виробництві товарів виступає у якості важливої техніко-економічної задачі, яка часто потребує залучення спеціалістів – ехніків, технологів, економістів.[12]

Щодо залежності матеріальних затрат від структури випуску продукції (схема 1), то на одному підприємстві зміна обсягу випуску не веде до зміни структури випуску (тільки на 1 % , таблиця 6), і тому в нашому випадку це не має значення.

Обов‘язково слід проаналізувати вплив факторів на зміну матеріальних затрат на випуск продукції.

Фактори впливу на зміну матеріальнимх затрат на випуск ковдр

Таблиця 7.

№ підстано-вки та назва фактору

Обсяг виробни-цтва ковдр , шт.

Норми затрат , м, кг, м^2 відповідно

Ціни матеріалів , грн.

Матеріа-льні затрати на виробни-цтво ковдр, грн.

Величина впливу фактору

По плану:

345

100;3;8

0,2;50;15

10050

_

1. Зміна обсягу виробни-цтва

552

100;3;8

0,2;50;15

160080

60030

2. Зміна норм матеріалів

552

120;2,5;7,5

0,2;50;15

144348

-15732

3. Зміна ціни матеріалів

552

120;2,5;7,5

0,2;55;15

151248

6900

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17 


Подібні реферати:

Державне регулювання цін та інфляції

ПЛАН 1. Необхідність та методи державного регулювання цін. 2. Антиінфляційна політика. 1. НЕОБХІДНІСТЬ ТА МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН Ціна є одним з найбільш важливих інструментів регулювання економіки, її регулюючий вплив на економіку охоплює багато напрямків. Зокрема, за допомогою цін виробництво підпорядко­вується суспільним потребам, вираженим у формі платоспромож­ного попиту, ціни стимулюють зниження витрат на виробництво і реалізацію товарів, запровадження досягнень науково-техніч­ного прогресу, підвищення ...

Економічний аналіз. Методи, прийоми, аналіз впливу

Під методом у широкому розумінні сло­ва слід розуміти шляхи, способи та засоби пізнання дійсності, сукупність органічно пов'язаних принципів та прийомів дослі­дження різноманітних явищ. Метод економічного аналізу діяльності підприємств, як і будь-якої іншої науки, визначається змістом та особливостями пред­мета, які, у свою чергу, зумовлюються тими конкретними цілями, вимогами та завданнями, що постали на даному етапі розвитку економіки або проглядаються в перспективі. Предмет відповідає на запитання, що ми вивчаємо, а ...

Виникнення та основні етапи розвитку міжнародного кооперативного руху

Наприкінці XIX ст. в кооперативному рухові відбулися кіль­кісні та якісні зміни. Створювалися гуртові товариства, виникали спілки окремих видів кооперації відповідно до адміністративно­го устрою тієї чи іншої країни. З'явилися перші спілки на націо­нальному рівні. Тоді ж виникли перші спонтанні контакти між ко­оперативними товариствами Великобританії, Франції, Німеччини, Іспанії, Голландії, Бельгії, Данії, Австрії та інших країн. Це були акти солідарності, обміну досвідом кооперативного будівництва, взаємозбагачення ...