Search:

Конституція України

Говорячи про конституційне визнання і гарантування місцевого самоврядування (ст. 7), треба усвідомлювати, що мається на увазі право місцевих територіальних громад (жителів села, селища, міста), а також обраних ними відповідних рад самостійно і незалежно від органів держави, але в порядку і межах, передбачених чинним законодавством, вирішувати питання місцевого значення.

У статтях 8, 9 і 19 Конституції України закріплено такі основні принципи побудови та функціонування національної правової системи:

верховенство права, що передбачає неухильне дотримання правових принципів незалежно від міркувань стосовно їхньої політичної діяльності;

найвища юридична сила Конституції. Згідно з цим принципом, закони та інші нормативно-правові акти мають прийматися на основі Конституції та відповідати їй. В іншому разі прийняті акти мають визнаватися недійсними й не підлягають виконанню;

визнання положень Конституції нормами прямої дії. Цим зумовлено, що конституційні приписи впливають на суспільні відносини безпосередньо.

Норми, визначені статтями 10-12 Конституції України, покликані врегулювати основи національного розвитку та міжнаціональних відносин, вони випливають з положень відповідних міжнародно-правових актів і деталізуються в актах національного законодавства, наприклад у Законі України “Про мови в Україні” від 28 жовтня 1989 р.

Основні засади економічних відносин в Україні закріплено у статтях 13, 14, 16 Конституції. Саме ними визначено об’єкти, які є “власністю Українського народу”, від імені якого права власника щодо цих об’єктів “здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування”. До таких об’єктів належить земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси.

Стаття 15 Конституції України гарантує побудову суспільного життя “на засадах політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності”.

У розділі 1 Конституції України закріплено засади національної безпеки та зовнішньополітичної діяльності нашої держави. Під національною безпекою мається на увазі стан захищеності життєво важливих інтересів особи, держави і суспільства від існуючих і можливих внутрішніх і зовнішніх загроз у всіх сферах суспільних відносин. З метою забезпечення належного рівня захищеності цих інтересів у ст. 17 Конституції визначено вихідні положення захисту суверенітету і територіальної і цілісності, економічної та інформаційної безпеки України.

Стаття 18 Конституції закріплює спрямування зовнішньополітичної діяльності України на забезпечення її національних інтересів і безпеки “підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з іншими країнами за загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права”. Ці норми й принципи закладено в деяких міжнародно-правових актах, зокрема у Статуті ООН та Декларації про принципи міжнародного права.


Висновок.

Отже, зважаючи на порівняно довгий процес творення конституційних норм в Україні (починаючи від “Руської Правди “Конституції Пилипа Орлика 1710 р., IV Універсалу Центральної Ради 9 січня 1918 року і закінчуючи Конституцією УРСР 1978 року ,яка була прийнята та за основу Конституції України 1996 року) можна сміливо сказати, що прийняття Конституції – Основного Закону України було і є визначною подією у державотворенні нашої молодої держави. Проаналізувавши Конституцію України ми прийшли до висновку, що основні принципи демократії, такі як: свобода слова, думки, віросповідання, право народу обирати і бути обраним, право на власність і т.п. стали головними базовими засадами нашого закону. Свою ж увагу ми більше зосередили на аналізі Конституції як гаранту суверенітету, незалежності ,демократичності держави. Як запорукою правової держави, де не тільки особа відповідає за свої дії, а й держава несе реальну відповідальність перед особою за свою діяльність та її наслідки .


Список використанної літератури

Коментар до Конституції України : Наук.-поп. Вид.-К., 1996.

Конституція незалежної України : У 3 кн. Кн. 1. Документи , коментарі , статті .- К., 1992

Конституційні акти України . 1917-1920 . Невідомі Конституції України .-К., 1992.

Конституція України – основ подальшого розвитку законодавства : Зб. Наук. Праць . Вип. 2 .-К., 1997.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4 


Подібні реферати:

Правова статистика

План Вступ I. Поняття статистики. Правова статистика. II. Абсолютні та відносні величини 1. Поняття про узагальнюючі показники. 2. Абсолютні статистичні величини. 3. Поняття відносних величин та форми їх вираження. 4. Види відносних величин. III. Середні величини. 1. Поняття середньої величини. 2. Види середніх величин. 3. Показники варіації та способи їх обчислення. IV. Висновок. Завдання і організація статистики в Україні. Історія людства свідчить, що без статистичних даних неможливе управління державою як ...

Визнання фізичної особи безвісно відсутньою і оголошення її померлою

Визнання фізичної особи безвісно відсутньою слугує насампе­ред захисту майнових інтересів відсутньої особи та інтересів осіб, з якими вона перебуває у цивільних відносинах. Гарантією від необгрунтованого визнання особи безвісно від­сутньою є те, що рішення про визнання особи безвісно відсут­ньою приймає лише суд. До того ж, ст.43 максимально точно встановлює умови, за яких фізична особа може бути визнана без­вісно відсутньою, передбачаючи, що для цього необхідно, аби протягом одного року в місці її постійного проживання ...

Адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства та зв`язку

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ План: Ι. Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4 ΙΙ. Управління комунікаціями Організаційно-правові засади управлінням комуікаціями. . . . . . . 5-7 Управління комунікацій у галузі транспорту а) Залізничний транспорт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-8 б) Морський і річковий транспорт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...