Search:

Загальний огляд країн Східної Азії

Реферати » Географія » Загальний огляд країн Східної Азії

Країни Східної Азії - ядро Азіатсько-Тихоокеанського регіону, який охоп­лює також Південну, Південно-Східну Азію, Австралію та Океанію.

На території Східної Азії, що займає 1/4 частину Азії, розташовані Китай­ська Народна Республіка (КНР), Монгольська Народна Республіка, Корейська Народно-Демократична Республіка (КНДР), Республіка Корея, Японія. Країна, що розташована на о. Тайвань, не визнається КНР як незалежна держава.

Природно-ресурсний потенціал. На величезному просторі регіону спо­стерігається значна різноманітність природних умов. Рельєф складний: в західній частині - найбільші в світі гірські системи, в східній - невисокі гори чергуються з низькими акумулятивними рівнинами. Тут активна сейсмічна і вулканічна Діяльність: землетруси - звичне явище в Гімалаях і на Японських островах.

У Східній Азії спостерігаються значні кліматичні контрасти. Відкрита до Ти­хого океану східна частина має мусонний клімат, західна - сухий, різко континен­тальний. Найбільш зволожені південно-східні частини території, де буває 1000-2000 мм опадів. На великих рівнинах Китаю їх кількість вдвічі менша, на сході ви­падає менш як 700 мм, а на заході регіону - менше 250 мм. Густота річкової сітки знаходиться в прямій залежності від кількості опадів. На сході вона порівняно гус­та, на заході річок вкрай мало, а на величезних просторах пустель Центральної Азії їх зовсім немає.

Східна частина регіону розташована в трьох природних поясах - помірному, субтропічному та тропічному. На рівнинах центральної частини переважають Напівпустелі, на заході - пустелі, гірські масиви мають чітко виражену верти­кальну зональність.

Мінерально-сировинні ресурси регіону - багаті, дають змогу розвивати прак­тично всі напрями господарської діяльності. Запаси вугілля трапляються в усіхчастинах регіону і становлять 1/3 світових. Нафта є в Північно-Східному Китаї, в Джунгарській западині та на шельфі. Регіон посідає одне з провідних місць у світі за запасами залізної руди, руд кольорових металів, особливо олова, ртуті молібдену, вольфраму, сурми.

Населення. В Східній Азії проживає 1/4 населення Землі. Тут співіснує вели­ка кількість народів, народностей та етнічних груп. Найбільш численний народ, що має багатотисячолітню історію свого розвитку, - китайці (хань). Хань, історичним ядром розселення яких були східнокитайські рівнини, протягом сотень років просу­ваючись на схід, захід і північ, поступово завойовували й асимілювали сусідні наро­ди. В сучасному Китаї хань становлять понад 95 % населення. Поряд з ними про­живає ще 60 народностей та етнічних груп. Особливо велика етнічна строкатість на південному заході і заході Китаю. Тут проживають чжуани, тай, ідзу, м'яо, уй­гури, казахи, киргизи. На півночі країни - монголи, подекуди збереглися осередки маньчжурського населення. Основний контингент населення Монголії - монголи (халхасці). Однонаціональними державами є Республіка Корея, Японія та Корей­ська Народно-Демократична Республіка. Середньостатистична густота населення к регіоні становить 100 чол. на 1 км2. Але ця цифра не розкриває справжню картину розселення. 9/10 населення Китаю проживає в східній його частині на 1/3 частині території. На півострові Корея на рівнинах густота населення досягає понад 250 чол. на 1 км2, в Японії - понад 300 чол., а на Тайвані - понад 500 чол. на 1 км2. Разом з тим у Монголії та на Тибетському нагір'ї вона становить 1 чол. на 1 км2.

Урбанізація в кожній з країн Східної Азії має свої особливості. Японія - високоурбанізована країна, де значна частина населення зосереджена в багатомільйонних агломераціях, а в центральній частині країни формується потужний мегало­поліс. Високий рівень урбанізації в Республіці Корея. А от Китай - все ще аграрна країна, майже 80 % його населення проживає в сільській місцевості, хоча частка міського населення Китаю (понад 250 млн чоловік) дорівнює кількості міського населення, наприклад США.

Перейти на сторінку номер:
 1  2 


Подібні реферати:

Екологічні проблеми

вступ Це одна з найгостріших проблем людства. На кожного жителя Землі припадає більше 20 тонн на рік промислових та ін­ших відходів. В атмосферу щорічно потрапляє більш 200 млн тонн окислів сірки та азоту -складних забруднювачів, особливо шкідливих для людей. Велику небезпеку несуть людству промислові аварії. У квітні 1986 р. на Чорнобильській АЕС відбулася найбільша глобальна екологічна катастрофа техногенного походження. У взаєминах між суспільством і природою відбувся якісний стрибок, коли господарські навантаження ...

Демографія (шпаргалка)

1.МІГРАЦІЯ.ВПЛИВ М. НА ВІДТВОРЕННЯ НАСЕННЯ Міграція населення (від лат. migratio — переселення) — пере­міщення людей (мігрантів) через кордони тих чи інших територій зі зміною місця проживання назавжди або на більш чи менш трива­лий період. Однією з основних ознак міграції населення є перети­нання адміністративного кордону території (держави, області, насе­леного пункту і т. д.). На цій основі вирізняють насамперед зовніш­ню міграцію (еміграція та імміграція) і внутрішню міграцію. Міграції населення - це переміщення ...

Грунтознaвство

Предмет і зміст ґрунтознавства. Зв’язок його з іншими науками. Роль окисно-відновних процесів у ґрунтоутворенні та родючості ґрунту. Водний режим ґрунту, його види і значення. Генетико-морфологічна будова і властивості бурих лісових ґрунтів Українських Карпат. Радіоактивне забруднення ґрунтів і заходи боротьби з ним. 1. Предмет і зміст ґрунтознавства. Зв’язок його з іншими науками Ґрунт - це поверхневий пухкий шар суходолу Земної кулі, якому властива родючість. Наука про появу, будову, властивості, розвиток, поширення ...