Search:

Мусульманське право в сучасних правових системах загальна характеристика

В другій половині XIX ст. суди ісламських країн диференцію­ються відповідно до компетенції на мусульманські, цивільні (світ­ські) і консульські, а також суди персонального права для немусульман. У результаті проведеної в 1840 p. судової реформи була обмежена юрисдикція мусульманських судів (створювалися кри­мінальні, торгові та інші суди, яким передавалася юрисдикція мусульманських судів). Найбільшою своєрідністю характеризу­ється історія реформування судової системи Єгипту. З 1855 p. там функціонують спеціальні кримінальні суди, з 1876 p. — змі­шані суди, створені замість консульських судів. Вони розгляда­ли всі питання разом з іноземцями.

З середини XX ст., коли більшість країн Арабського Сходу стали незалежними, розпочався новий етап розвитку їх судових систем. Однак і на цей час функціонують два види судів: тради­ційні релігійні та світські.

В основі традиційних релігійних судів лежать норми мусуль­манського права, більшість яких кодифіковано. Нерідко діє кілька рівнозначних мусульманських судів різного толку — сунітські, джафаритські (Іран, Лівія), спеціальні суди для друзів[1] (Сирія, Ліван), а також — верховні мусульманські суди, які виконують функції апеляційних інстанцій (Ліван, Йорданія, Лівія — у кож­ній із країн є свої особливості). До юрисдикції цієї групи судів належить розгляд справ особистого статусу мусульман і деяких інших спорів.

Наведемо як приклад судову систему Саудівської Аравії:

• суд першої інстанції (один каді) — вирішує шлюбно-сімей­ні справи і незначні цивільно-правові спори;

• загальні суди (три каді) — розглядають кримінальні право­порушення;

• апеляційний суд — має палати з кримінальних, шлюбно-сімейних та інших питань;

• Найвища судова рада — здійснює контроль за мусульман­ськими судами і відіграє роль апеляційної інстанції у найважли­віших кримінальних справах.

На цей час багато традиційних судів занепали в результаті або їх державної ліквідації (у Туреччині в 1924 p.), або самоліквідації (Єгипет, Туніс, Пакистан, Алжир, Марокко, Гвінея, Малі), але не зникли повністю.

Поряд із мусульманським правом світські суди застосовують «сучасне право» західного зразка. Роль цих судів зростає.


[1] Група населення гірських районів Лівану та Сирії, яка відрізняється особ­ливостями побуту та культури. Утворює одну із шиїтських сект.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5 


Подібні реферати:

Поняття правового регулювання і його відмінність від правового впливу. Сфера, основні напрямки і межі правового регулювання. Види, способи і типи прав

Держава забезпечує життєдіяльність суспільства як системи через використання влади, а право - через нормативне регулю­вання. Останнє споконвічне покликано бути стабілізуючим і заспокійливим фактором завдяки принципам волі і справедли­вості, які містяться у ньому. Правове регулювання — це здійснюване державою за допомо­гою права і сукупності правових засобів упорядкування суспіль­них відносин, їх юридичне закріплення, охорона і розвиток. Ознаки правового регулювання: 1) правове регулювання — різновид соціального регулювання; ...

Система права і система законодавства

План. 1. Вступ......................................................................................3 2. Співвідношення понять “система права” і “правова система”...................................................................................4 Елементи системи права....................................................9 Предмет і метод правового регулювання........................13 Система законодавства......................................................19 ...

Т.Г.Шевченко – солдат

5 квітня 1847 року за участь у Кирило - Мефодіївському товаристві Т. Шевченко був заарештований і відправлений до Петербурга. Було вирішено «Художника Шевченко за сочинение возмутительных и в высшей мере дерзких стихотворений, как одаренного крепким телосложением, определить рядовым в Оренбургский Отдельный корпус, с правом выслуги, поручив начальству иметь строжайшее наблюдение, дабы от него, ни под каким видом, не могло выходить возмутительных и пасквильных сочинений». Затверджуючи це рішення III відділу, Микола І ...