Search:

Перевірки фінансової звітності

Незавершене виробництво у масовому і серійному виробництві може бути відображене у бухгалтерському балансі за фактичними або нормативними (плановими) витратами, пов'язаними з виробництвом продукції (виконанням робіт, наданням послуг), або за статтями прямих витрат, а також за вартістю сировини, матеріалів і напівфабрикатів. В одиничному виробництві продукції незавершене виробництво відображають у бухгалтерському балансі за фактичними виробничими витратами.

Готову продукцію відображають у бухгалтерському балансі за фактичними або нормативними (плановими) витратами, пов'язаними з виробництвом продукції, або за статтями прямих витрат.

Товари для перепродажу відображають у бухгал­терському балансі за купівельною вартістю. Цінності, на які ціна протягом року знизилась або які морально застарілі, або частково втратили свою первинну якість, відображають у бухгалтерському балансі на кінець звітного року за ціною можливої реалізації, якщо вона нижча від первісної вартості заготівлі (придбання), з віднесенням різниці у цінах на інші 1 операційні витрати, якщо інше не встановлено законодавством країни-члена СНД.

Витрати майбутніх періодів - витрати, здійснені у звітному періоді, але віднесені до подальших звітних періодів, відображають у бухгалтерському балансі окремою статтею як витрати майбутніх періодів, що підлягають списанню впродовж строку, до якого їх віднесено.

Капітал - у бухгалтерському балансі відображають величину статутного капіталу, зареєстровану в засновницьких документах як сукупність внесків (часток, акцій за номінальною вартістю, пайових внесків) засновників (учасників) організації.

Фактичну заборгованість засновників (учасників) по внесках до статутного капіталу у бухгалтерському балансі показують окремо. Суми дооцінки позаоборотних активів організації, що здійснюються у випадках і порядку, встановлених правилами країни-члена СНД, відображають як додатковий капітал.

Розрахунки з дебіторами і кредиторами - відобра­жаються кожною стороною у своїй бухгалтерській звітності у сумах, що випливають із бухгалтерських записів і визнаються нею правильними. По одержаних позичках заборгованість допускається показувати з урахуванням відсотків, які підлягають сплаті на кінець звітного періоду.

Дебіторську заборгованість показують у бухгалтерському балансі на кінець звітного року за вирахуванням сум резерву сумнівних боргів, створеного відповідно до нормативних актів країни-члена СНД.

Суми по розрахунках з фінансовими і податковими органами, банками, що відображаються у бухгалтерській (фінансовій) звітності, мають бути тотожними і погодженими з ними.

Залишки валютних коштів на валютних рахунках організації, інші кошти (включаючи грошові документи), короткострокові цінні папери, зобов'язання, дебіторську і кредиторську заборгованість в іноземних валютах відображають у бухгалтерській (фінансовій) звітності у валюті, що діє на території країни-члена СНД у сумах, які визначають перерахуванням іноземних валют за офіційним валютним курсом країни-члена СНД, що діє на звітну дату.

Штрафи, пені і неустойки, які визнав боржник або щодо яких одержано рішення суду, арбітражу про їх стягнення, відносять на інші операційні доходи і витрати організації і до їх отримання або сплати відображають у бухгалтерському балансі одержувача і платника відповідно на статтях дебіторської або кредиторської заборгованості.

Резерви майбутніх витрат і платежів - з метою рівномірного включення майбутніх витрат до витрат вироб­ництва або обігу звітного періоду організація може створювати резерви (відрахування), передбачені правилами країни-члена СНД.

Доходи і витрати - виручка від реалізації (нетто-виручка) - включає вартість реалізованих товарів, продукції.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 


Подібні реферати:

Облік інших матеріальних цінностей

Тара, її види, облік Тара по характеру використання в аптечній мережі ділиться на 3 види: оборотна; інвентарна; однообротна; До багатооборотної тари відносяться скляні балони, металеві ящики, дерев’яні ящики, бочки, бідони, банки, пляшки, мішки, тара з полімерних матеріалів. Інвентарна тара не продається, її використовують для зберігання лікарських засобів в аптеці: штанглази. Однооборотна тара не використовується одноразово, списується на основі акту (картонні коробки). Багатооборотна тара обліковується в 2-х ...

План рахунків бух.обліку бюджетних установ (нормативні документи казначейства)

На виконання програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 року за №1706, Наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. за №291 затверджено план рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій та інструкцію про його застосування. Застосування плану рахунків на підприємствах здійснено в 2000 році з дати визначеної розпорядчим документом керівника ...

Облік товарних операцій в торгівлі

План. організація обліку в торгівлі формуваня цін на товари і контроль за їх дотриманям облік товарних операцій в оптовій торгівлі облік придбання товарів облік реалізації товарів зі складів облік реалізації товарів транзитом облік товарних операцій у роздрібній торгівлі облік придбання товарів облік тари в роздрібній торгівлі облік реалізації товарі уроздріб облік реалізації товарів у розстрочку облік реалізації товарів у комісійній торгівлі облік товарних витрат у торгівлі облік операцій по патентуванню окремих видів ...