Search:

Права людини і громадянина

Права людини і права громадянина — близькі поняття, в ідеа­лі повинні збігатися, оскільки:

• здійснення прав людини визначається головним чином за­безпеченістю з боку держави. Наприклад, апатриди та інші ка­тегорії осіб, що не мають громадянства, знаходяться під захис­том законів держави проживання та міжнародного права;

• громадянство — основний канал, через який відбувається здійснення прав людини.

Взаємозв'язок прав людини і прав громадянина підкреслю­ється тим, що вони у ряді випадків закріплювалися в одному нормативно-правовому акті, наприклад, у Декларації прав лю­дини і громадянина 1789 p., що входить до складу конституцій­ного законодавства сучасної Франції, або в розділі II «Права, свободи і обов'язки людини і громадянина» Конституції Украї­ни 1996 p.

Розгляд прав людини разом із правами громадянина — підстава для:

• визначення її законних, юридичних можливостей (свобод) у державі;

• встановлення відповідності законодавства країни правам людини.

У дійсності збіг прав людини і громадянина має місце далеко не скрізь.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5 


Подібні реферати:

Види правопорушень. Правопорушність. Зловживання правом

Для наукових і практичних цілей створені різні класифіка­ції правопорушень. Види правопорушень розрізняються між собою за ступенем суспільної небезпечності (шкідливості), за об'єктами посягання, за суб'єктами, за поширеністю, за озна­ками об'єктивної і суб'єктивної сторін, а також за процедура­ми їх розгляду. Види правопорушень за ступенем суспільної небезпечності (шкідливості) Проступок Злочини - відрізняються від злочинів меншим ступенем суспільної небезпечності - відрізняються від ...

Норми правд у системі соціальних норм

Поняття, ознаки і види соціальних норм. Їх співвідношення з технічними нормами Всі види норм (норма — це певне правило) можна умовно поділити на дві групи: - соціальні;. - технічні. Технічні норми регулюють діяльність людини, пов'язану з використанням природних ресурсів (норми витрати палива, електроенергії, води та ін.) і знарядь праці. Соціальні норми регулюють відносини людей один з одним. Соціальні норми — правила поведінки загального характеру, що складаються у відносинах між людьми в суспільстві в зв'язку з ...

Поняття і структура форми держави. Види форм державного правління

Форма держави — порядок (спосіб) організації та здійснення державної влади в країні. Структура форми держави — стійка єдність елементів, їх зв'язків, цілісності, зв'язків елементів із цілим. Вона включає три взаємозалежних елементи: форму державного правління, фор­му державного устрою, форму політичного (державного) режиму. Форма держави Форма державного правління Форма державного устрою Форма державного режиму - порядок утво­рення і організа­ції вищих органів влади в державі - порядок поділу ...