Search:

Управління формуванням асортименту товарів в торговельному підприємстві на основі маркетингу

На основі даних висновків автором було запропоновано вдосконалення організаційної структури управління Центру ‘’Інформпреса’’ за рахунок її спрощення. Його необхідно проводити шляхом перетворення лінійних структур в більш плоскі через скорочення штату по відділам, де існують посади в яких організація не має початкової потреби на сьогодні:

- в торговому відділі необхідно скоротити посаду інструктора по експлуатації, виробничо технічним та організаційним питанням на який за списком знаходиться два чоловіки з місячним фондом заробітної плати в 280 грн.;

- в дільниці експедирування преси і товарів необхідно скороти посаду інкасатора з місячним фондом заробітної плати в 106 грн.;

- в структурі управління організації існує група технології та якості, до якої входить два організатора роздрібної торгівлі які виконують такі ж функції ревізорів по місту Прикарпат, як і організатори, що належать до торгового відділу. Скорочення даної групи знизить витрати організації на 295 грн. щомісячно;

- також необхідно скоротити робітників адміністративно - господарчого відділу, які зайняті на ремонтно будівельних роботах. В даний час організація не проводить будівництва і не має великої кількості технічних засобів для проведення ремонтних робіт, а їх функції виконуються електромеханіком. Таке скорочення знизить витрати на 636 грн. щомісячно.

Також потребує розформування Золотоніська дільниця роздрібу, якщо її ліквідувати і залишити тільки чотири роздрібні точки, то організація зекономить 1690 грн. за квартал.

Загальна економія за квартал склала 7486 грн, це 85,7% від прибутку за І квартал 1998 року. При цьому операційні витрати за І квартал знизяться і становитимуть 87705 грн., тоді вартість додана управлінням хоча і залишиться від’ємною величиною, але підвищитися до -2727 грн., а отже і рентабельність управління становитиме - 35,5%.

Також до штатного розкладу необхідно включити посаду маркетолога та менеджера для проведення маркетингової стратегії, пошуку постачальників унікальних товарів і виконання функцій заступника директора.

В результаті проведеного вдосконалення організаційна структура управління залишилася бюрократичного типу, але зменшилася чисельність виробничого персоналу, зменшилась кількість рівней управління торгового відділу і чисельність управлінського персоналу збільшилась через введення посад маркетолога та менеджера.

Таким чином організаційна структура управління буде пристосована до змін у зовнішньому середовищі.


Використана література

Андрушків Б.М., Кузьмин О.Е. «Основи менеджменту».- Львів: «світ», 1995. -296 с.

Аппенянский А.И. «Человек и бизнес. Путь совершенства».-М.: Барс, 1995.-228с.

Бавыкин В. «Новый менеджмент».-М.: Экономика, 1997.-368с.

Бреддик У. Менеджмент в организации: Учебное пособие. - М.: «Инфра-М», 1997. - 344с.

Вейлл Питер. Искусство менеджмента. -М Новости, 1993. -221с.

Вудкок М. , Френсис Д. Раскрепощенный менеджер. -М. «Дело»», 1991. - 320с.

Герасименко В. Ценовая политика фирмы. - 1995.-192с.

Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник. - М.: Банки и биржи, «ЮНИТИ», 1995. - 480с.

Гравин В. Дятлов В. Основы кадрового менеджмента - М 1996. - 608с.

Дмитренко Г. //Освіта. 1995. - 16 вересня, с.15.

Каганец И. Психоинформационные технологии в менеджменте. //Бизнес, 1996, №29, с.28.

Зигерд В., Ланг Л. «Руководство без конфликтов»: сокр. пер. с нем. -М.: Экономика,1990.-335с.

Коротков С. Концепция менеджмента.: Учебное пособие. - 1996.-304с.

Кнорринг В.И. Искусство управления М БЕК, 1997. - 288 с.

Паркинсон С.Н. Рустамджи М.К. «Искуство управления» /пер. с англ. К. Савельева.-М.:Агенство «ФАИР»,1997. -272с.

Ладанов И.Д. Психология управления рыночными структурами: преобразующее лидерство. - М.: УЦ «Перспектива», 1997. - 321с.

Ладанов И. Д. Практический менеджмент. -М. 1995. -491 с.

Лукашевич В. Основы менеджмента в торговле.: Учебное пособие. - 1996.-191с.

Майталь Ш. Экономика для менеджеров Учебник. - пер. с англ. - М.: «Инфра-М», 1993. - 306с.

Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Учебник. - пер. с англ. - М.: «Дело», 1994. - 702с.

Радугин А. Введение в менеджмент. - Воронеж.: Высш. шк., 1995. -195с.

Розенберг Д. «Бизнес. Маркетинг.» Терминологический словарь. - 1997. -469с.

Румянцева К.Р. Менеджмент в организации. - М.: УЦ «Перспектива», 1997. - 321с.

Таранов П.С. «Золотая книга руководителя».-М.: Агенство «ФАИР», 1997.-496с.

Хеддервик К. «Финансовый и экономический анализ деятельности предприятий».-М.: Финансы и статистика, 1996.-663с.

Ховард К., Коротков О. Принципы менеджмента: управление в системе цивилизованного предпринимательства: Учеб. пособие. - М.: «Инфра-М», 1996. - 224с.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 


Подібні реферати:

Франчайзинг

ВСТУП В сучасних умовах посилення конкуренції на внутрішніх ринках та обмеженості фінансових можливостей для підприємств важливим та ефективним кроком є використання франчайзингових відносин це пояснюється тим, що основою ринкової економіки, з одного боку, є великі підприємства, які надають їй стабільності й керованості, визначають рівень науково-технічного і виробничого потенціалу, з другого — малий бізнес, який формує конкурентне середовище, характеризується високою мобільністю та забезпечує ...

Облік готової продукції та її реалізації

Готова продукція – повністю закінчені на даному підприємстві і в даному періоді готові вироби, що відповідають стандартам, технічним умовам і готові до реалізації, здані на склад. У бух.обліку для узагальнення інформації про наявність рух готової продукції використовується рах. 26 “Готова продукція”. За Дт 26 відображається надходження готової продукції власного виробництва за фактичною виробничою собівартістю. Аналітичний облік готової продукції ведеться за її видами. При реалізації продукції, вона по методу ...

Аналіз чутливості

Аналіз чутливості – це техніка аналізу проектного ринку, яка показує, як зміниться значення NPV проекту при заданій зміні вхідної змінної за інших рівних умов. Проведення аналізу чутливості – це досить проста операція, яка легко піддається амортизації, що зводиться до таких кроків: 1 крок. Визначення ключових змінних, які справляють вплив на значення NPV. 2 крок. Встановлення аналітичної залежності NPV від ключових змінних. 3 крок. Розрахунок базової ситуації – встановлення очікуваного значення NPV при очікуваних значеннях ...