Search:

Початок залізного віку

Кімерійці

Чорноліська культура

Давній народ, що мешкав у гір-ському Криму. З таврами по- в'язують кизил-кобинську архе-ологічну культуру. Х-Vст. до н.е. Таври займалися гірським скотарством, землеробством, рибальством, уміли виготовля-ти бронзові та залізні вироби. У І половині І тисячоліття до н.е. жили родо-племінним ладом, у ІІ першій половині І тисячоліття до н.е. формуєть- ся родова аристократія, буду-ються фортеці, можливо фор- муються державні утворення. Назва Тавріка зустрічається вперше у Геродота в V ст. до н.е. Він же повідомляє про наявність у таврів вождів. Етні-чне походження нез'ясоване. Існує версія про кавказьке походження таврів. З V ст. до н.е. асимілюються скіфами (“тавроскіфи”), пізніше римля-нами, готами й аланами. Письмові джерела згадують таврів аж до ІV ст.

Панували в українських степах у ІХ-VІІ ст. до н.е. Основна галузь господарства – кочове скотарство. Майстерно оброб – ляли залізо. З кімерійцями співвідносять останній етап бі-лозерської архелогічної куль-тури. Кімерійці були вправни-ми воїнами-кочівниками, здій-снили у VІІ ст. до н.е. ряд по-ходів до Передньої Азії, вою-вали з Асирією, Урарту, Фрігі-єю, Лідією. Вірогідно, що етнічну основу становили іра-номовні племена. На думку одних дослідників, у кімерійців сллалася рання рабовласни-цька держава, інші кажуть лише про військово-політичне об'єднання племен. Це – пер-ший народ на теренах України, справжню назву якого згадують письмові джерела (Гомер в “Одісеї”, Геродот, письмові пам'ятки Передньої Азії).

Існувала в Х-VІІ ст. до н.е. в лісостеповій смузі Правобере-жжя, а також частково в Лівобережжі. Носіїв цієї культури відносять до предків слов'ян. Головна галузь господарства – орне землеробство. Племена чор-ноліської культури займалися також осілим скотарством, ремеслом (бронзоливарне, за-лізоробне, гончарне), боро-нилися від нападів кімерійців, на кордоні, з якими вздовж річки Тясьмин побудували укріплену лінію з 12 городищ (найбільш відоме з них – Чорноліське). Спорудження такої лінії було під силу тільки могутньому політичному об'єднанню племен.

Перейти на сторінку номер:
 1  2 


Подібні реферати:

Індія в міжвоєнний період

В 1920 р. створено Всеіндійський конгрес профспілок. 1925 р. Комуністичну партію Індії. 1930 р. ІНК оголосив компанію громадян непокори, що супроводилася антиімперіалістичними виступами трудящих. 1934 р. КПІ було оголошено поза законом. 1936 р. ІНК висунув завдання створення єдиного фронту. Під час другої світової війни 1939-1945 рр. Виступала на боці антифашистської коаліції. Наприкінці війни склалася гостра політична ситуація яка знайшла у новому піднесенні національно-визвольної боротьби. 1946 р. було створено ІНК ...

Греко-перські війни ( 500 – 449 рр. до н.е. )

Зміст стор. Вступ ………………………………………………………………………… 3 Розділ 1 Передумови греко-перських війн ……………………………… 4-7 Розділ 2 Походи персів на Балканську Грецію………………………… 8-11 2.1. Перший афінський морський союз………………… 12-15 Розділ 3 Греція і Персія в 490-480 рр. до н.е. ……………………… . 16-24 3.1. Похід Ксеркса ……………………………………… 19-25 Висновок ……………………………………………………………………. 26 Список використаної літератури ………………………………………… 27 Вступ Актуальність теми реферату полягає визначенні причин, перебігу і наслідків греко-перських ( 500 – ...

Початок залізного віку

Причини: розвиток сільського господарсва та військової справи привів до зростання попиту на вироби з металу, криза бронзиливарного вироб- ництва; тісні зв’язки з Малою Азією та Східним Сере-дземномор’ям, де вже освоїли виробництво заліза; накопиче-ння досвіду металургами бронзового віку. Початок залізного віку (І тисячоліття до н.е.) Технологія: використовува-лись поширені повсюдно болотні та озерні руди; руда разом з деревним вугіллям заван-тажували в печі, високу темпе-ратуру підтримували за допо-могою ...