Search:

Стратегічне управління

2. Сутність досконалої, монополістичної та олігополістичної конкуренції.

Конкуренція (від лат. сoncurere - зіштовхуюсь) - економіч­ний процес взаємодії, взаємозв'язку і боротьби між підпри­ємствами, що виступають на ринку з метою забезпечення кра­щих можливостей збуту своєї продукції, задоволення різно­манітних потреб покупців і одержання найбільшого прибутку. Конкуренція є головною рушійною силою ринку, а сама про­дукція є знаряддям конкурентної боротьби.

Економісти розрізняють чотири види конкуренції (або конкурентні структури):

> чиста (або досконала) конкуренція;

> олігополія;

> монополістична (або недосконала) конкуренція;

> монополія.

Чиста (або досконала) конкуренція відзначається присут­ністю на ринку великої групи продавців, які протистоять вели­кій групі покупців, причому жодна з цих груп не має достат­ньої сили, щоб вплинути на ціни. Товари мають чітко визначе­ні характеристики, повністю взаємозамінні і продаються за ці­нами, які визначаються тільки співвідношенням між попитом і пропозицією.

Така ситуація зустрічається на промислових ринках уніфіко­ваних товарів типу сировинних харчових продуктів і мінераль­ної сировини, а також металів. Ринки такого типу звичайно є організованими, як, наприклад, Лондонська біржа металів.

За чистої конкуренції детермінантою є гра попиту та про­позиції. Для фірми важливими змінними є ціна та пропонова­на кількість. Функція попиту описується при цьому оберне­ною залежністю типу:

P = f ( 1 / Q ), де P - ціна ринку (залежна змінна), Q - кількість товару (незалежна змінна).

Єдина короткострокова для фірми лінія поведінки з метою поліпшення свого положення - це або зміна об'єму поставок, або зміна об'єму виробництва. У довгостроковій перспективі фірмі треба позбавитись анонімності чистої конкуренції дво­ма способами:

> диференціювати свої товари і тим самим зменшити сту­пінь їх залежності або створити додаткові витрати для покупців при переході на інший товар. Такого результа­ту можна досягти, наприклад, здійснюючи строгий ко­нтроль якості, який супроводжується політикою укріп­лення іміджу марки;

> організувати ланцюг за етапами технологічного циклу, яка забезпечує захист від коливань попиту сировинного товару та тим самим створює додану вартість.

Олігополія - це ситуація, коли число конкурентів мале або декілька фірм дом інують на ринку, створюючи сильну взаємо­залежність. На таких ринках кожна фірма добре знайома з ді­ючими силами і маневри будь-якого конкурента відчуваються іншими фірмами.

Взаємозалежність між конкурентами тим сильніша, чим мен­ше диференційовані їх товари. Таку недиференційовану оліго-полію можна протиставити диференційованій олігополії, коли товари, на думку покупця, мають важливі відмінні властивості. Ситуація олігополії частіше за все зустрічається на ринках това­ру в стадії їх зрілості, коли первинний попит не розширюється.

Монополістична (або недосконала) конкуренція займає се­реднє положення між чистою конкуренцією та монополією. Конкуренти багаточисельні, і їх сили зрівноважені. Однак їх товари диференційовані, тобто, з точки зору покупця, вони ма­ють відмінні якості, які сприймаються всім ринком.

Монополія - це така конкурентна ситуація, коли на ринку домінує єдиний виробник, який протистоїть великому числу покупців. Монополія є граничним випадком, протилежним чи­стій конкуренції. Протягом короткого часу то вар та кого вироб­ника не має в своїй категорії прямих конкурентів. Це монопо­лія новатора. Подібна ситуація спостерігається у фазі життє­вого циіклу, що відповідає введенню товару на ринок у секто­рах, які народжуються і характеризуються технічними іннова­ціями.

Якщо монополія існує, фірмі починають загрожувати інші фірми, які зацікавлені зростаючим потенціалом ринку та ви­сокими прибутками. Отже, важливим фактором стає тривалість монополії. Внаслідок швидкого розповсюдження технологіч­них нововведень монополії стають все ефїмернішими.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5 


Подібні реферати:

Що повинен знати менеджер

У своєму рефераті я спробую розкрити основні риси, якими повинен володіти менеджер. Але перед цим, мені здається, потрібно дати визначення людям, що працюють по цій спеціальності. Стосовно до економіки менеджерами називають фахівців, що, використовуючи різні методи і тактику керування, сприяють досягненню чи організацією підприємством визначених цілей. Методи досягнення цілей можуть бути різні. Зараз за кордоном отримали широку підтримку представники "школи людських відносин", що досліджують проблеми мотивації ...

Стратегічне управління

Сутність та необхідність стратегічного управління. Стратегічне управління базується на вивченні відносин, які можна охарактеризувати за допомогою системи «середовище -організація». Більшість серед існуючих сьогодні концепцій управління розглядає організацію як відкриту систему, котра постійно взаємодіє з окремими елементами зовнішнього сере­довища: іншими організаціями, банками, організаціями, що на­лежать до соціально-політичних та економічних інституцій дер­жави, місцевих органів тощо і дає змогу організаціям ...

Японський досвід управління персоналом

Поряд з американськими системами, на яких базуються формування, розвиток і управління персоналом, а також організація роботи з резервом, зупинимося на японській практиці. На мал. 1. приведена концептуальна схема японської системи управління, що визначає напрямки кадрової політики й організації кадрової роботи в японських корпораціях і фірмах, для того щоб домагатися якісно нових результатів, більшої віддачі від кожного керівника. Мал. 1. Концептуальна схема японської системи управління Особистість функціонування японської ...