Search:

Економічний контроль у системі наук

Реферати » Бухгалтерський облік, оподаткування » Економічний контроль у системі наук

Економічний контроль є функцією управління продуктив­ними силами і виробничими відносинами. У своєму розвитку контроль має кілька етапів:

описовий, пов'язаний із збиранням фактів та першочерго­вим групуванням їх;

логіка-аналітичний — якісний аналіз фактів, потім поєд­нання якісних і кількісних (математичних) методів науко­вого пізнання.

Отже, контроль містить у собі, з одного боку, факти і дані досліду, а з другого — певну систему знань — теорію.

Факти становлять реальну основу висновків контролю. Без систематизації й узагальнень, без логічного осмислення не може бути контролю, оскільки при цьому немає потреби у ньому. Факти стають складовою частиною наукових знань тільки тоді, коли вони систематизовані, узагальнені і є осно­вою і підтвердженням законів дійсності. Закони і факти у контролі дістають певну інтерпретацію і є основою управ­ління економікою за умови, що вони узагальнені в теорії. Основою функції контролю є наукове дослідження — про­цес вивчення певного об'єкта (предмета або явища) з метою встановлення закономірностей його виникнення, розвитку і перетворення для раціонального використання у практичній діяльності людей. Тому виникає потреба розвитку економіч­ного контролю як системи наукових знань.

Поняття науки грунтується на змісті і функціях її у су­спільстві. Змістом науки є:

теорія як система знань, що є формою суспільної свідо­мості;

суспільна роль у практичному використанні рекомендацій для створення благ, що є життєвою потребою людей.

Важливою функцією науки є розвиток системи знань, що сприяють найбільш раціональній організації виробничих відносин і використанню продуктивних сил в інтересах усіх членів суспільства і кожного зокрема. Вона включає в себе ряд конкретних функцій:

пізнавальну — задоволення потреб людей у пізнанні зако­нів природи і суспільства;

культурно-виховну — розвиток культури, інтелектуаль­ного виховання людини;

практично-дійову — удосконалення виробництва і системи суспільних відносин, тобто функцію безпосередньої продук­тивної сили матеріального виробництва.

Предмет науки — це пов'язані між собою форми руху матерії або особливості відображення їх у свідомості. Мате­ріальні об'єкти природи визначають існування багатьох га­лузей знань. Систематизація наукових знань є адекватним відображенням, відтворенням структури об'єкта в системі наукових знань про нього. Отже, наука — це знання, зведені у систему.

Одночасно слід зазначити, що не всі знання, зведені у систему, адекватні науці. Наприклад, практичні посібники із слюсарної, теслярської, ковальської справи являють собою певну систему знань, але їх не можна віднести до наукових знань, оскільки вони не розкривають нових явищ у техно­логії виробництва, а містять конкретні прийоми виконання робіт, які постійно повторюються.

Наука — це динамічна система знань, які розкривають нові явища у суспільстві і природі з метою застосування їх у практичній діяльності людей.

Економічна наука розвивається разом із розвитком про­дуктивних сил і виробничих відносин у конкретних сус­пільно-економічних формаціях. Розвиток кожної науки грун­тується на її власних законах та історичних умовах, прита­манних певній формації. Разом з тим у кожній формації діють загальні економічні закони, які впливають на розви­ток науки.

Отже, виходячи із концепції науки, економічний контроль є динамічною системою економічних знань, спрямованих на виявлення та усунення негативних явищ у розвитку продук­тивних сил і виробничих відносин з метою своєчасного регу­лювання їх у розширеному відтворенні суспільна необхідного продукту для життєдіяльності людей.

Вивчаючи найважливіші проблеми розширеного відтво­рення, економічний контроль як галузь економічної науки сприяє оптимізації народногосподарських програм, терито­ріального розміщення виробництва, а також досліджує трудо­ві матеріальні і фінансові ресурси в усіх ланках народного господарства з метою раціонального використання їх.

Економічний контроль, як і вся економічна наука, вивчає проблеми розвитку економіки України. Тому у вирішенні цих проблем контроль не може обмежуватись тільки якіс­ними визначеннями економічних законів, категорій, він вив­чає й їхні кількісні співвідношення. Розвиток продуктивних сил і виробничих відносин у суспільстві зумовив появу нових функціональних економік: наукової організації й економіки праці; ефективність капітальних вкладень і нової техніки;

Перейти на сторінку номер:
 1  2 


Подібні реферати:

Облік доходів та витрат

Зміст Розділ № 1. Ознайомлення з підприємством та організацією виробничої діяльності підприємства. 1.1.Загальні положення……………………………………………………3. 1.2. Основні цілі та види діяльності товариства…………………………3. 1.3. Майно та кошти товариства………………………………………….6. 1.4. Статутний капітал (фонд) товариства……………………………….7. 1.5. Розподіл доходів, прибутку, покриття збитків і створення фондів товариства……………………………………………………………..8. Розділ № 2. Облік доходів. Доходи і результати діяльності…………………………………….10. Облік доходу ...

Можливості “1С Бухгалтерії

Розділ 1. Можливості “1С:Бухгалтерії” "1С:Бухгалтерія-Проф." - універсальна бухгалтерська програма, яка є значно удосконаленою версією "1С:Бухгалтерії" - найбільш поширеної (по даних "Финансовой газеты", газети "Софт-Маркет" та ін.) бухгалтерської програми в Росії. "1С:Бухгалтерія-Проф." може бути налагоджена самим бухгалтером на особливості ведення бухгалтерського обліку на своєму підприємстві, на будь-які зміни законодавства і форм звітності. Один раз засвоївши ...

Поняття запасних частин та їх облік

Особливе місце в складі запасів АТП займають запасні частини, тобто ті деталі, вузли, агрегати, які використовуються для проведення ремонтів, заміни зношених частин машин, транспортних засобів та інших видів обладнання під час їх ремонтів, а також автомобільні шини, що знаходяться в запасі та обороті. Запасні частини – це окремі вузли, агрегати і деталі транспортних засобів, призначені для заміни частин основних засобів, які зносилися. Автомобільні двигуни, коробки передач та інші вузли, автомобільні шини в запасі та в ...