Search:

Економічний контроль у системі наук

ціноутворення; фінансів, грошового обігу і кредитування;

бухгалтерського обліку, аудиту і аналізу господарської діяль­ності та ін. Економічний контроль перебуває в тісному взає­мозв'язку з плануванням, управлінням та обліком і невід'єм­ний від них. Цей зв'язок виявляється передусім у тому, що функціональні економічні науки досліджують той самий об'єкт, але з різною цільовою функцією. В умовах технічно­го прогресу виникає потреба комплексного вивчення об'єк­та і важливих проблем, наприклад дослідження економіки галузі народного господарства, маркетингу, збалансованості ринку тощо.

Отже, економічний контроль у своєму розвитку інтегруєть­ся з іншими функціональними економічними науками.

У процесі взаємодії досягнення однієї науки вивчаються методом і засобом інших. Так, інформацію про розвиток народного господарства збирає, аналізує та узагальнює ста­тистика, хоч ці інформаційні потоки утворились внаслідок взаємодії і впливу на процеси планування, бухгалтерського обліку, аудиту й аналізу господарської діяльності, фінансу­вання та інших економічних наук. Правдивість цієї інфор­мації, її об'єктивність і достовірність встановлюють еконо­мічним контролем.

Економічний контроль, використовуючи наукову теорію, виконує суспільну роль у забезпеченні практичними реко­мендаціями виробництво життєво необхідних благ для задо­волення потреб людей. Виявляючи диспропорції і негативні явища у суспільстві, контроль дає змогу усунути їх і запобі­гає повторенням, а також сприяє раціональній організації виробничих відносин і оптимальному використанню про­дуктивних сил.

Отже, економічному контролю як галузі економічної науки притаманні інтегративні риси у дослідженні продуктивних сил і виробничих відносин, тому він безпосередньо впливає на оптимізацію економічних процесів.

Перейти на сторінку номер:
 1  2 


Подібні реферати:

Організація податкової служби в Великобританії

В минулому Англія дотримувалася такої системи оподаткування, яка виходила від джерел доходів платник, тобто податки з доходів вилучаються в рамках тої адміністративно-територіальної одиниці, де вони одержані. При цьому кожна стаття доходу (прибуток, дивіденди, проценти) може обкладатися податком окремо, але по одних і ти самих правилах і однаковими ставками. В рамках цієї податкової системи проблема подвійного оподаткування вирішується в односторонньому порядку, як правило, для фінансових органів країни, в якій знаходиться ...

Рахунок 92 “Адміністративні витрати”

На рахунку 92 “Адміністративні витрати” відображають і накопичують протягом року витрати, пов’язані з управлінням та обслуговуванням підприємства. Витрати на управління та обслуговування підприємства (загальногосподарські витрати), на відміну від попереднього порядку, не розподіляються між реалізованою та нереалізованою продукцією, а списуються щомісяця або в кінці року на фінансові результати основної діяльності в загальній сумі наростаючим підсумком з початку року з кредиту рахунку 92 на дебет субрахунку 791 “Результати ...

Типові операції

Розділ 5. Типові операції Засоби вводу i редагування проводок в журналi операцiй, описанi в розділi 5, вимагають ручного вводу всiх реквiзитiв кожної проводки. Це забезпечує бiльшу гнучкiсть, так як Ви можете ввести будь-яку можливу проводку. Однак при вводi стандартних операцiй значно зручнiшою є автоматизацiя рутинних дiй. Наприклад, при вводi даних про реалiзацiю продукцiї було б незручно кожний раз вручну роздiляти суми реалiзацiї на величину ПДВ i суму реалiзацiї без ПДВ, не кажучи вже про можливiсть арифметичної ...