Search:

Синтетичний і аналітичний облік доходів, витрат і фінансових результатів

Тільки за розрахунком названих витрат на залишок товарів станом на 31 грудня сальдо вказаних витрат залишається на рахунку 93 "Витрати обігу", а різниця між попереднім сальдо цього рахунку і сумою витрат на придбання товарів, на їх доставку та доведення до придатного для реалізації стану на залишок товарів списується з кредиту рахунку 93 "Витрати обігу" на дебет субрахунку 791 "Результат основної діяльності".

Особливість відображення в обліку витрат обігу за грудень розглянемо на прикладі:

Приклад 1. На відображення в обліку витрат, що відносяться до товарів, реалізованих за грудень, та на списання витрат обігу за звітний рік на фінансові результати:

За розрахунком витрати на придбання товарів, на їх доставку та доведення до придатного для реалізації стану на залишок товарів на кінець року складають 5503 грн. Витрати на реалізовані за грудень товари - 2591 грн.

Попереднє сальдо витрат на рахунку 93 "Витрати обігу" станом на 1 січня - 52874 грн.

Витрати обігу, що підлягають списанню заключним записом в кінці року на рахунок фінансових результатів - 44780 грн. (52874 - 2591 – 5503).

За даними прикладу 1 в грудні мають бути зроблені бухгалтерські записи з обліку витрат обігу торговельного підприємства:

1. На списання витрат, що відносяться до реалізованих за грудень товарів, - 2591 грн.:

Дт 902 "Собівартість реалізованих товарів"

Кт 93 "Витрати обігу" - 2591

2. На списання заключним записом в кінці року витрат обігу за рік на фінансові результати - 44780 грн.:

Дт 791 "Фінансовий результат від основної діяльності"

Кт 93 "Витрати обігу" - 44780

Отже, витрати торговельного підприємства протягом року накопичуються на відповідних рахунках витрат, а в кінці звітного року списуються заключними записами на відповідні рахунки фінансових результатів.

На відображення в бухгалтерському обліку фінансових результатів від основної діяльності оптово-збутових, оптових і посередницьких підприємств за звітний рік необхідно скласти наступні заключні бухгалтерські проводки:

1 (2). На списання кінцевого сальдо чистого доходу від оптової торгівлі та інших операційних доходів:

Дт 702 "Дохід від реалізації товарів"

Дт 71 "Інший операційний дохід"

Кт 791 "Результат основної діяльності"

2 (3). На списання кінцевого сальдо собівартості реалізованих товарів :

Дт 791 "Результат основної діяльності"

Кт 902 "Собівартість реалізованих товарів"

3 (4). На списання кінцевого сальдо адміністративних витрат :

Дт 791 "Результат основної діяльності"

Кт 92 "Адміністративні витрати"

4 (5). На списання кінцевого сальдо витрат обігу підприємства (крім витрат, що списуються щомісячно за розрахунком на реалізовані товари):

Дт 791 "Результат основної діяльності"

Кт 93 "Витрати на збут"

5 (6). На списання кінцевого сальдо інших операційних витрат :

Дт 791 "Результат основної діяльності"

Кт 94 "Інші витрати операційної діяльності"

В дужках до порядкових номерів господарських операцій на відображення в обліку фінансових результатів вказаний порядковий номер запису за загальною схемою бухгалтерського обліку фінансових результатів виробничих підприємств (рис. 6).

Таким чином, за результатами вказаних вище записів на відображення в бухгалтерському обліку фінансових результатів від реалізації товарів оптово-збутовими, оптовими і посередницькими підприємствами фінансовий результат визначається сальдуванням на субрахунку 791 "Результат основної діяльності" доходів і витрат як прибуток або збиток підприємства від здійснення ним господарської діяльності з реалізації товарів за звітний рік.

Розглянемо на прикладі порядок відображення в обліку фінансових результатів оптово-збутових, оптових і посередницьких підприємств від основної діяльності:

Приклад 2. На відображення в бухгалтерському обліку фінансових результатів оптового підприємства від основної діяльності за звітний рік.

1.1. Реалізовано товарів за договірними відпускними цінами, включаючи ПДВ, на суму 780500 грн.

1.2. Нараховані податкові зобов’язання з ПДВ від суми реалізованих товарів (доходу) - 130083 грн.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 


Подібні реферати:

Економічна сутність податків та їхнє призначення

За економічною сутністю податки є обов'язковими плате­жами, що вилучаються державою з доходів юридичних чи фі­зичних осіб до відповідного бюджету для фінансування вит­рат держави, передбачених її конституцією та іншими законодавчими актами. Це одна Із форм вирівнювання дохо­дів юридичних І фізичних осіб з метою досягнення соціальної справедливості й економічного розвитку. Вилучаючи частину доходів підприємців і громадян, держава гарантує їх ефектив­ніше використання для задоволення потреб суспільства в ці­лому й досягнення ...

Стандартні звіти

Розділ 8. Стандартні звіти В даній главі розглядається формування стандартних звітів і відомостей: оборотно-сальдової відомості, шахматки, карточок рахунків і субконто, журнальних ордерів і т. д. З допомогою програми Ви можете складати також звіти довільної форми, але ця тема буде обговорюватися в слідуючій главі. 8.1. Види вихідних документів Програма дозволяє формувати 13 видів вихідних документів, не рахуючи звітів довільної форми: оборотно-сальдові відомості, шахматки, журнальні ордери, карточки рахунків і субконто, ...

Способи ухилення від сплати податків

Вступ. Податкова система являється одним із найважливіших елементів економіки України. Українська податкова система формується в складний для країни період переходу від адміністративно-командної економіки до економіки ринкового типу, супроводжуючись кризовими явищами практично у всіх сферах суспільного життя. За таких умов широкого поширення набувають порушення податкового законодавства. Низький рівень правосвідомості “нових” підприємцiв у поєднанні з надто високими податковими ставками ...