Search:

Синтетичний і аналітичний облік доходів, витрат і фінансових результатів

Кт 92 "Адміністративні витрати" - 18300

4. На списання суми витрат обігу підприємства за рік, крім витрат на придбання товарів, на їх доставку та доведення до придатного для реалізації стану , що залишаються за розрахунком на залишок товарів на кінець звітного року - 41927 грн.:

Дт 791 "Результат основної діяльності"

Кт 93 "Витрати обігу" - 41927

5. На списання кінцевого сальдо інших операційних витрат - 5650 грн.:

Дт 791 "Результат основної діяльності"

Кт 94 "Інші витрати операційної діяльності" - 5650

Сальдуванням кредитового обороту субрахунку 791 "Результат основної діяльності" в сумі 677917 грн. і дебетового обороту в сумі 663002 грн. визначаємо, що фінансовий результат від основної діяльності підприємства роздрібної торгівлі за звітний рік складає прибуток в сумі 14915 грн. (677917 - 663002)

У тому разі, коли підприємство здійснює, крім роздрібного продажу товарів, інші види господарської діяльності (оптову торгівлю, виробництво продукції тощо), бухгалтерські записи на відображення в обліку фінансових результатів від їх здійснення будуть аналогічними. Але на субрахунок 791 "Результат основної діяльності" списують чистий дохід та собівартість товарів (продукції) за видами діяльності з відповідних субрахунків до рахунків 70 “Доходи від реалізації” і 90 “Собівартість реалізації.

З метою інформаційного забезпечення аналізу фінансових результатів господарської діяльності до субрахунку 791 "Результат основної діяльності" необхідно виділити окремі аналітичні рахунки (статті) доходів і витрат за видами основної діяльності підприємства.

Аналітичний облік доходів і витрат від операційної (основної) діяльності підприємства до рахунків 70 "Доходи від реалізації", 71 "Інший операційний дохід", 90 "Собівартість реалізації", 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати обігу" і 94 "Інші витрати операційної діяльності" та фінансових результатів від основної діяльності на рахунку 791 "Результат основної діяльності" ведеться за статтями доходів і витрат, економічний зміст яких визначається Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати”.

Синтетичний облік доходів, витрат і фінансових

результатів від фінансових операцій, від іншої звичайної діяльності та надзвичайних подій

Фінансові результати від фінансових операцій, від іншої звичайної діяльності та надзвичайних подій відображаються в синтетичному обліку в кінці звітного року на субрахунках:

792 "Результат фінансових операцій",

793 "Результат іншої звичайної діяльності",

794 "Результат надзвичайних подій".

Протягом року доходи і витрати, пов’язані з вказаними видами неопераційної діяльності обліковуються на рахунках:

72 "Дохід від участі в капіталі",

73 "Інші фінансові доходи",

74 "Інші доходи",

75 "Надзвичайні доходи",

95 "Фінансові витрати",

96 "Втрати від участі в капіталі",

97 "Інші витрати",

99 "Надзвичайні витрати".

Накопичені протягом звітного року на вказаних синтетичних рахунках доходи і витрати в кінці року списуються на відповідні субрахунки фінансових результатів: 792 "Результат фінансових операцій", 793 "Результат іншої звичайної діяльності" і 794 "Результат надзвичайних подій" наступними заключними записами на бухгалтерських рахунках:

На відображення в обліку фінансового результату від фінансових операцій:

На списання кінцевого сальдо доходу від участі в капіталі:

Дт 72 "Дохід від участі в капіталі"

Кт 792 "Результат фінансових операцій"

На списання кінцевого сальдо інших фінансових доходів:

Дт 73 "Інші фінансові доходи"

Кт 792 "Результат фінансових операцій"

1.3 На списання кінцевого сальдо фінансових витрат:

Дт 792 "Результат фінансових операцій"

Кт 95 "Фінансові витрати"

1.4. На списання кінцевого сальдо втрат від участі в капіталі:

Дт 792 "Результат фінансових операцій"

Кт 96 "Втрати від участі в капіталі"

На відображення в обліку фінансового результату від іншої звичайної діяльності:

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 


Подібні реферати:

Поняття про основні засоби

1. Характеристика та класифікація основних засобів Основні засоби (ОЗ) – матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва чи поставки товарів, надання послуг, здачі в аренду іншим особам чи для виконання адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуємий термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року. Відповідно до діючої типової класифікації ОЗ групуються за її функціональним призначенням, галузями, речовим натуральним характером і видами, за ...

Облік фінансових результатів і використання прибутку

План: Облік фінансових результатів Облік податку на прибуток Облік використання прибутку на покриття збитків Облік фінансових результатів Формування доходів і витрат за видами діяльності і функціями. Фінансові результати за видами діяльності, в результаті яких вони виникають, поділяються на прибуток (збиток) від звичайної діяльності та від надзвичайних подій. Під звичайною діяльністю розуміють будь-яку діяльність підприємства, а також операції, які забезпечують її або які виникають внаслідок здійснення такої діяльності. ...

Способи ухилення від сплати податків

Вступ. Податкова система являється одним із найважливіших елементів економіки України. Українська податкова система формується в складний для країни період переходу від адміністративно-командної економіки до економіки ринкового типу, супроводжуючись кризовими явищами практично у всіх сферах суспільного життя. За таких умов широкого поширення набувають порушення податкового законодавства. Низький рівень правосвідомості “нових” підприємцiв у поєднанні з надто високими податковими ставками ...