Search:

Синтетичний і аналітичний облік доходів, витрат і фінансових результатів

З метою правильного визначення в звіті фінансових результатів та недопущення помилок в економічному змісті окремих аналітичних рахунків і відповідних статей звіту нижче наводимо їх зміст в послідовності рядків Звіту про фінансові результати:

010. У статті "Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)" відображаєть­ся загальний дохід (виручка) від реалізації про­дукції, товарів, робіт або послуг, тобто без вира­хування наданих знижок, повернення проданих товарів та податків з продажу (податку на додану вартість, акцизного збору тощо).

015. У статті "Податок на додану вартість" відображається сума податку на додану вартість, яка включена до складу доходу (виручки) від ре­алізації продукції (товарів, робіт, послуг).

020. У статті "Акцизний збір" підприємства -платники акцизного збору відображають суму, яка врахована у складі доходу (виручки) від реалі­зації продукції (товарів, робіт, послуг).

025. Підприємства, які сплачують інші збори або податки з обороту, показують їх суму у вільно­му рядку звіту про фінансові результати.

030. У статті "Інші вирахування з доходу" відоб­ражаються надані знижки, повернення товарів та інші суми, що підлягають вирахуванню з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

035. Чистий дохід (виручка) від реалізації про­дукції (товарів, робіт, послуг) визначається шля­хом вирахування з доходу (виручки) від реалі­зації продукції (товарів, робіт, послуг) відповід­них податків, зборів, знижок тощо.

040. У статті "Собівартість реалізованої про­дукції (товарів, робіт, послуг)" показується ви­робнича собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) або собівартість реалізованих товарів. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) визначається згідно з Положенням (стан­дартом) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

050(055). Валовий прибуток (збиток) розраховуєть­ся як різниця між чистим доходом від реалі­зації продукції (товарів, робіт, послуг) і собівар­тістю реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).

060. У статті "Інші операційні доходи" відобра­жаються суми інших доходів від операційної діяль­ності підприємства, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)-, дохід від операційної оренди активів; дохід від опера­ційних курсових різниць; відшкодування раніше списаних активів; дохід від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій) тощо.

070. У статті "Адміністративні витрати" відоб­ражаються загальногосподарські витрати, пов'я­зані з управлінням та обслуговуванням підприєм­ства.

080. У статті "Витрати на збут" відображаються витрати підприємства, пов'язані з реалізацією продукції (товарів) витрати на утримання під­розділів, що займаються збутом продукції (то­варів), рекламу, доставку продукції споживачам тощо.

090. У статті "Інші операційні витрати" відоб­ражаються собівартість реалізованих виробничих запасів; сумнівні (безнадійні) борги та втрати від знецінення запасів; втрати від операційних кур­сових різниць; визнані економічні санкції; відра­хування для забезпечення наступних операційних витрат, а також усі інші витрати, що виникають у процесі операційної діяльності підприємства (крім витрат, що включаються до собівартості продукції, товарів, робіт, послуг).

100(105). Прибуток (збиток) від операційної діяль­ності визначається як алгебраїчна сума валового прибутку (збитку), іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат.

110. У статті "Дохід від участі в капіталі" відображається дохід, отриманий від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведеться методом участі в капіталі.

120. У статті "Інші фінансові доходи" показу­ються дивіденди, відсотки та інші доходи, отри­мані від фінансових інвестицій (крім доходів, які обліковуються за методом участі в капіталі).

130. У статті "Інші доходи" показується дохід від реалізації фінансових інвестицій, необорот­них активів і майнових комплексів; дохід від неопераційних курсових різниць та інші доходи, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства.

140. У статті "Фінансові витрати" показуються витрати на проценти та інші витрати підприєм­ства, пов'язані із залученням позикового капіталу.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 


Подібні реферати:

Облік доходів та витрат

Зміст Розділ № 1. Ознайомлення з підприємством та організацією виробничої діяльності підприємства. 1.1.Загальні положення……………………………………………………3. 1.2. Основні цілі та види діяльності товариства…………………………3. 1.3. Майно та кошти товариства………………………………………….6. 1.4. Статутний капітал (фонд) товариства……………………………….7. 1.5. Розподіл доходів, прибутку, покриття збитків і створення фондів товариства……………………………………………………………..8. Розділ № 2. Облік доходів. Доходи і результати діяльності…………………………………….10. Облік доходу ...

Організація податкової служби в Великобританії

В минулому Англія дотримувалася такої системи оподаткування, яка виходила від джерел доходів платник, тобто податки з доходів вилучаються в рамках тої адміністративно-територіальної одиниці, де вони одержані. При цьому кожна стаття доходу (прибуток, дивіденди, проценти) може обкладатися податком окремо, але по одних і ти самих правилах і однаковими ставками. В рамках цієї податкової системи проблема подвійного оподаткування вирішується в односторонньому порядку, як правило, для фінансових органів країни, в якій знаходиться ...

Форма, структура і зміст балансу

Бухгалтерський баланс призначений не тільки для відображення господарських засобів (активів) підприємства та джерел їх формування на звітну дату. Метою складання балансу є надання користувачам - юридичним і фізичним особам - повної, правдивої і неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на певну дату. Фінансовий стан підприємства характеризується структурою і якістю його активів, власного капіталу і зобов'язань, а також здатністю відповідати за своїми зобов'язаннями, тобто платоспроможністю. ...