Search:

Синтетичний і аналітичний облік доходів, витрат і фінансових результатів

Рекомендований спосіб кодування синтетичних і аналітичних рахунків доходів і витрат особливо доцільний при веденні комп’ютерного обліку на підприємстві, бо, крім вказаних вище переваг такого кодування рахунків, дає можливість автоматично отримати підсумкові дані аналітичного обліку доходів з початку року.

Перелік рекомендованих автором аналітичних рахунків (статей) доходів може уточнюватись головним бухгалтером підприємства з врахуванням специфіки його господарсько-фінансової діяльності. Перелік вказаних нижче статей доходів основної діяльності торговельних підприємств з врахуванням галузевої специфіки їх діяльності повинен бути уточнений відомчими галузевими методичними рекомендаціями з бухгалтерського обліку.

Аналітичний облік доходів і витрат в торгівлі як і в інших галузях діяльності має розкривати елементи собівартості реалізованих товарів і створнення чистого доходу від їх реалізації та служити джерелом інформації (облікових даних) для заповнення Звіту про фінансові результати.

Аналітичний облік доходів і витрат основної діяльності

оптово-збутових, оптових і

торговельно-посередницьких підприємств

Аналітичний облік доходів і витрат основної діяльності оптово-збутових, оптових і торговельно-посередницьких підприємств, виходячи із змісту статей доходів і витрат, встановленого Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати” до окремих синтетичних фінансово-результатних рахунків повинен вестись в розрізі наступних статей:

До субрахунку 702 "Дохід від реалізації товарів":

за кредитом:

1. Дохід від реалізації товарів.

1.1 За безготівковим розрахунком.

1.2. За готівку.

1.3. За бартерними операціями тощо.

2. Інші доходи.

за дебетом:

1. Податок на додану вартість.

2. Акцизний збір

3. Інші податки і збори з обороту.

4. Інші вирахування з доходу.

5, Списання сальдо чистого доходу на фінансові результати.

До субрахунку 704 “Вирахування з доходу”

за дебетом:

1. Надані покупцям знижки (після дати реалізації).

2. Вартість повернених покупцями товарів.

3. Інші суми, що підлягають вирахуванню з доходу.

за кредитом:

1. Списання сальдо вирахувань з доходу на фінансові результати.

(Використання в бухгалтерському обліку субрахунку 704 “Вирахування з доходу” в частині повернення покупцем товарів не зрозуміле).

До рахунку 71 "Інший операційний дохід" :

за кредитом:

Дохід від реалізації іноземної валюти.

Дохід від реалізації інших оборотних активів.

Дохід від операційної оренди активів.

Дохід від операційних курсових різниць.

Одержані пені, штрафи, неустойки.

Відшкодування раніше списаних активів.

Дохід від списання кредиторської заборгованості.

Одержані гранти та субсидії.

Інші доходи від операційної діяльності.

за дебетом:

1. Податок на додану вартість.

2. Інші податки і збори з обороту.

3. Інші вирахування з доходу.

4. Списання сальдо чистого доходу на фінансові результати.

До субрахунку 902 "Собівартість реалізованих товарів":

- за дебетом:

1. Купівельна вартість реалізованих товарів

2. Витрати на придбання товарів.

3. Витрати на доставку товарів.

4. Витрати на доведення товарів до придатного для реалізації стану.

Разом собівартість реалізованих товарів.

за кредитом:

1. Списання сальдо собівартості реалізованих товарів на фінансові результати.

До рахунку 92 "Адміністративні витрати" :

за дебетом:

Загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на проведення річних зборів, представницькі витрати тощо) .

Витрати на службові відрядження і утримання апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу.

Витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського використання (операційна оренда, страхування майна, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, охорона).

Винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки майна тощо).

Витрати на зв’язок (поштові, телеграфні, телефонні, телекс, факс тощо).

Амортизація нематеріальних активів загальногосподарського використання.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 


Подібні реферати:

План рахунків бух.обліку бюджетних установ (нормативні документи казначейства)

На виконання програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 року за №1706, Наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. за №291 затверджено план рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій та інструкцію про його застосування. Застосування плану рахунків на підприємствах здійснено в 2000 році з дати визначеної розпорядчим документом керівника ...

Облік праці, її оплати

План Завдання обліку праці та її оплати. Нормативна база по регулюванню питань з оплати праці. Класифікація та облік персоналу підприємства. Документальне оформлення руху особового окладу. Види, форми і системи оплати праці. Склад фонду оплати праці. Документальне оформлення та облік використання робочого часу. Табельний облік. 1. Процес регулювання оплати праці почався з 1991р., коли було прийнято ЗУ “Про підприємства в Україні” і їм було надано право самостійно встановлювати системи, форми, визначати розмір оплати праці. ...

Облік розрахунків з оплати праці

План: Організація оплати праці на підприємстві; види, форми і системи оплати праці Порядок нарахування заробітної плати працівникам Утримання і вирахування з заробітної плати Порядок оформлення й олік розрахунків з оплати праці Облік забезпечення оплати відпусток працівникам Організація олеати праці на підприємстві; види, форми і системи оплати праці Види заробітної плати. Заробітна плата посідає одне із центральних місць в обліку на підприємстві. Основою організації оплати праці на підприємстві є тарифна система, яка ...