Search:

Синтетичний і аналітичний облік доходів, витрат і фінансових результатів

одів і витрат від фінансових операцій,

від іншої звичайної діяльності та надзвичайних подій

Аналітичний облік до синтетичних рахунків доходів і витрат від іншої звичайної діяльності та надзвичайних подій, виходячи із змісту статей доходів і витрат, встановленого Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати”, повинен вестись в розрізі наступних статей:

До рахунку 72 "Дохід від участі в капіталі" :

- за дебетом :

1. Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства.

2. Дохід від спільної діяльності.

3. Дохід від інвестицій в дочірні підприємства.

- за кредитом :

1. Списання сальдо доходу від участі в капіталі на фінансові результати.

До рахунку 73 "Інші фінансові доходи":

- за кредитом :

1. Дивіденди одержані.

2. Відсотки одержані.

3. Інші доходи від фінансових операцій (крім доходів від участі в капіталі).

- за дебетом:

1. Списання сальдо інших фінансових доходів на фінансові результати.

До рахунку 74 "Інші доходи":

- за кредитом :

1. Дохід від реалізації фінансових інвестицій.

2. Дохід від реалізації майнових комплексів.

3. Дохід від неопераційних курсових різниць.

4. Дохід від безоплатно одержаних активів

5. Інші доходи від звичайної діяльності.

- за дебетом:

1. Податок на додану вартість.

2. Інші податки і збори з обороту.

3. Інші вирахування з доходу.

4. Списання сальдо інших доходів на фінансові результати.

До рахунку 75 “Надзвичайні доходи” :

- за кредитом :

1. Відшкодування збитків від надзвичайних подій.

2. Інші надзвичайні доходи.

- за дебетом:

1. Списання сальдо надзвичайних доходів на фінансові результати.

До рахунку 95 "Фінансові витрати":

- за дебетом:

1. Відсотки за кредит.

2. Інші фінансові витрати, пов’язані з залученням позикового капіталу.

- за кредитом:

1. Списання сальдо фінансових витрат на фінансові результати.

До рахунку 96 "Втрати від участі в капіталі" :

- за дебетом:

1. Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства.

2. Втрати від спільної діяльності.

3. Втрати від інвестицій в дочірні підприємства.

- за кредитом:

1. Списання сальдо втрат від участі в капіталі на фінансові результати.

До рахунку 97 "Інші витрати" :

- за дебетом:

Собівартість реалізованих фінансових інвестицій.

Собівартість реалізованих необоротних активів.

3. Собівартість реалізованих майнових комплексів.

4. Втрати від неопераційних курсових різниць.

5. Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій.

6. Списання необоротних активів.

7. Інші витрати звичайної діяльності.

8. Виплати страхових сум та страхових відшкодувань.

9. Витрати на перестрахування.

10. Щомісячне списання сальдо доходу від перестрахування на субрахунок 703.

- за кредитом:

1. Повернуті перестраховиками частки страхових платежів.

2. Щомісячне списання сальдо витрат на перестрахування на субрахунок 703.

Списання сальдо інших витрат на фінансові результати.

За дебетом статті “Витрати на перестрахування” (субрахунок 979 “Перестрахування”) ведеться облік витрат, які складаються із сум часток страхових платежів, що сплачуються страховикам за договорами перестрахування. За кредитом цієї статті “Повернуті перестраховиками частки страхових платежів” відображаються суми повернутих перестраховиками страхових внесків і страхових премій у разі дострокового припинення дії договору перестрахування.

Особливість синтетичного та аналітичного обліку перестрахувань на субрахунку 979 в тому, що щомісяця сальдо субрахунку (статті) списується в кореспонденції з субрахунком 703 “Дохід від реалізації робіт і послуг” (відповідно Дт 703 - Кт 979 або Дт 979 - Кт 703).

До рахунку 99 "Надзвичайні витрати" :

- за дебетом:

1. Втрати від стихійного лиха.

2. Втрати від техногенних катастроф і аварій.

3. Інші надзвичайні витрати.

3.1. Втрати від пожеж.

3.2. Затрати на запобігання виникненню втрат від стихійного лиха та техногенних катастроф і аварій.

3.3. Збитки від інших надзвичайних подій та операцій.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 


Подібні реферати:

Теорія обліку та організація облікової діяльності

План Курс теорії бухгалтерського обліку: побудова, складові частини, зв’язок з іншими дисциплінами. Поняття теорій обліку. Зв’язок обліку з іншими дисциплінами. Бухгалтерський облік: регулювання, завдання та функції. Регулювання обліку. Завдання та функцій бухгалтерського обліку. Національні стандарти обліку. Поняття та розробка стандартів. Структура П(С)БО. Класифікація стандартів за економічним змістом. Види обліку. Бухгалтерський облік. Управлінський та фінансовий облік. Динамічний бухгалтерський облік. Актуарний та ...

Поняття, мета й об’єкти фінансового обліку

За обліковими функціями бухгалтерський облік поділяється на фінансовий і управлінський облік. Фінансовий облік — комплексний системний облік майна, господарської діяльності підприємства через суцільне, повне й безперервне відображення господарських процесів за звітний період. Його ведуть відповідно до законодавства країни та міжнародних і національних стандартів бухгалтерського обліку. Здійснюється для формування вартісних показників діяльності підприємства і виявлення зовнішніх зв’язків із постачальниками, покупцями, ...

Суть і зміст методичних прийомів та контрольно-аудиторських процедур

Контроль виконує свої функції за допомогою власного методу, який є системою методичних прийомів і конкрет­них методик. Реалізація будь-якого методу управління, в тому числі і фінансово-господарського контролю і аудиту, здій­снюється за допомогою певних процедур. Процедура (від лат. ргосесіо — проходжу, відбуваюсь) — поняття, яке встановлює виконання певних дій засобами праці над предметами праці з метою пізнання, перетворення або удосконалення їх для досягнення оптимуму. Контрольні функції в господарському механізмі ...