Search:

Синтетичний і аналітичний облік доходів, витрат і фінансових результатів

3. Фінансовий результат від іншої звичайної діяльності - доходи.

4. Фінансовий результат від надзвичайних подій - доходи.

5. Списання кінцевого сальдо збитків на рахунок 44 .

- за дебетом:

1. Фінансовий результат від основної діяльності - витрати.

2. Інші вирахування з доходу (сальдо субрахунку 704).

3. Фінансовий результат від фінансових операцій - витрати.

4. Фінансовий результат від іншої звичайної діяльності - витрати.

5. Фінансовий результат від надзвичайних подій - витрати.

6. Податки на прибуток:

6.1. Податки на прибуток від звичайної діяльності.

6.2. Податки на прибуток від надзвичайних подій.

7. Списання кінцевого сальдо прибутку на рахунок 44 .

При спрощеному обліку фінансових результатів за звітний рік на рахунку 79 "Фінансові результати" розкрити структуру відповідних доходів і витрат за окремими субрахунками можна тільки шляхом розшифровки записів про доходи і витрати в аналітичному обліку за дебетом і кредитом окремих субрахунків або шляхом використання підсумкових даних про доходи і витрати за звітний рік на відповідних рахунках і субрахунках, на яких вони обліковувались протягом року.

Синтетичний і аналітичний облік чистого

фінансового результату підприємства за звітний рік

У Звіті про фінансові результати податки з прибутку від звичайної діяльності та надзвичайних подій показують окремими статтями: податки з прибутку від звичайної діяльності і податки з прибутку від надзвичайних подій, що відображаються протягом звітного року на окремих субрахунках до рахунку 98 “Податки на прибуток”.

Останніми заключними записами в кінці звітного року сальдо рахунку 98 “Податки на прибуток” списується бухгалтерською проводкою на фінансові результати:

Дт 79 “Фінансові результати”

Кт 98 “Податки на прибуток”.

Після здійснення вказаного вище заключного запису на списання сальдо податків з прибутку на рахунку 79 “Фінансові результати” визначається чистий фінансовий результат господарсько-фінансової діяльності підприємства за звітний рік. Чистий фінансовий результат списується з рахунку 79 “Фінансові результати” на рахунок прибутків і збитків нерозподілених заключною бухгалтерською проводкою:

Дт 79 “Фінансові результати”

Кт 44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)” - на суму чистого фінансового результату - прибутку або

Дт 44 “ Нерозподілені прибутки (непокриті збитки )”

Кт 79 “Фінансові результати” - на суму чистого фінансового результату - збитку.

Використання прибутку протягом звітного року на сплату дивідендів або на створення резервного капіталу відображається за дебетом субрахунку 443 “Прибуток, використаний у звітному році”. Будь-які інші видатки, які раніше відображались в обліку як використання прибутку (відрахування до фондів тощо), відображаються в обліку як витрати на відповідних рахунках витрат (23, 91, 93 та інших). В кінці року дебетове сальдо субрахунку 443 “Прибуток, використаний у звітному році” списується на зменшення нерозподіленого прибутку записом на рахунках:

Дт 441 “Прибуток нерозподілений”

Кт 443 “ Прибуток використаний у звітному році”

Приклад 4. На відображення в обліку чистого фінансового результату підприємства за звітний рік.

1. Заключними бухгалтерськими записами на відображення в обліку фінансових результатів за звітний рік на рахунку 79 “Фінансові результати” відображені доходи і витрати за видами діяльності підприємства та визначені наступні фінансові результати:

1.1. На субрахунку 791 “Результат основної діяльності” - прибуток в сумі 15258 грн.

1.2. На субрахунку 792 “Результат фінансових операцій” - прибуток в сумі 1255 грн.

1.3. На субрахунку 793 “Результат іншої звичайної діяльності” - прибуток в сумі 2832 грн.

Разом прибуток - 19345 грн.

1.4. На субрахунку 794 “Результат надзвичайних подій” - збиток в сумі 825 грн.

2. За звітний рік підприємство нарахувало податок з прибутку від звичайної діяльності на субрахунку 981 “Податки на прибуток від звичайної діяльності” в сумі 5804 грн.

Разом чистий фінансовий результат - прибуток складає 12716 грн. (19345 - 5804 - 825)

3. Чистий фінансовий результат підприємства за звітний рік - прибуток в сумі 12716 грн. має бути віднесений на рахунок 44 “ Нероз-поділені прибутки (непокриті збитки)” останнім заключним записом за звітний рік.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 


Подібні реферати:

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку

Зміст План 3 Вступ 4 1. Поняття про стандарти бухгалтерського обліку та необхідність їх використання в бухгалтерській праці 5 2. Формування та розвиток міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО) 6 2.1. Розвиток міжнародного бізнесу і розвиток міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО) 6 2.2. Структура і основний зміст МСБО 7 2.3. Використання МСБО у практиці бухгалтерського обліку підприємств України 10 3. Перспективи і можливості переходу України на ...

Організація обліку поточних зобов’язань

Зміст: Вступ 3 1. Поняття та класифікація зобов’язань 4 1.1. Поняття про зобов’язання 4 1.2. Класифікація зобов’язань: 4 1.2.1. Довгострокові зобов'язання 5 1.2.2. Поточні зобов'язання . 5 1.2.3. Забезпечення 5 1.2.4. Непередбачені зобов'язання . 5 1.2.5. Доходи майбутніх періодів . 6 2. Поточні зобов'язання 7 2.1. Поняття про поточні зобов’язання 7 2.2. Класифікація поточних зобов’язань: 7 2.2.1. Короткострокові кредити банків . 8 2.2.2. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 10 2.2.3. Облік ...

Облік праці, її оплати

План Завдання обліку праці та її оплати. Нормативна база по регулюванню питань з оплати праці. Класифікація та облік персоналу підприємства. Документальне оформлення руху особового окладу. Види, форми і системи оплати праці. Склад фонду оплати праці. Документальне оформлення та облік використання робочого часу. Табельний облік. 1. Процес регулювання оплати праці почався з 1991р., коли було прийнято ЗУ “Про підприємства в Україні” і їм було надано право самостійно встановлювати системи, форми, визначати розмір оплати праці. ...