Search:

Служба в армії

Щороку в січні—березні до призовних дільниць при­писуються громадяни, яким у рік приписки виповнюєть­ся 17 років. Такі юнаки вважаються призовниками і бе­руться на військовий облік.

Підготовка призовників, які досягли 17-річного віку, з військово-технічних спеціальностей проводиться в нав­чальних організаціях Товариства сприяння обороні Укра­їни (ТСОУ) і в закладах професійно-технічної освіти.

Військова служба підрозділяється на строкову війсь­кову службу і військову службу за контрактом; існує також альтернативна служба.

На строкову військову службу в мирний час призи­ваються громадяни України чоловічої статі, які придатні до неї за станом здоров'я і віком і яким до дня відправ­ки у військові частини виповнилося 18 років. Юнаки, які виявили бажання навчатися у військових навчаль-*ЇЇих закладах, можуть бути зараховані до них при досяг­ненні ними 17-річного віку.

Призов громадян на строкову військову службу про­водиться двічі на рік — весною та восени, на підставі Указу Президента України, що публікується у засобах масової інформації не пізніше як за місяць до початку призову. Після оголошення Указу Президента кожний призовник зобов'язаний прибути у той пункт і в той строк, що вказані військовим комісаріатом у повістці.

Громадяни призовного віку, які не пройшли строкової військової служби і без законних підстав не перебувають на військовому обліку, а також призовники, які тимча­сово виїхали з постійного місця проживання в іншу міс­цевість і не стали там на військовий облік, зобов'язані прибути до військового комісаріату у семиденний строк після Указу Президента.

Зміна місця військового обліку призовниками, які досягли 18-річного віку, допускається лише до опубліку­вання Указу Президента України про черговий призов. Виняток становлять ті призовники, які переведені на роботу в іншу місцевість, переїхали на нове місце про­живання, прийняті до навчального закладу і вибувають для продовження освіти, закінчили навчальний заклад і за розподілом направляються на роботу.

Поважними причинами неприбуття громадянина до призовної дільниці у строки, встановлені військкоматом, визнаються: хвороба громадянина; смерть або тяжка хвороба близького родича; перешкоди стихійного харак­теру. Причини неприбуття мають бути підтверджені від­повідними документами.

Для проведення призову громадян на строкову війсь­кову службу в районах (містах) утворюються призовні комісії. На них покладається: організація медичного огляду призовників; прийняття рішення про призов на строкову військову та альтернативну службу і призна­чення їх для використання на службі; надання відстроч­ки або звільнення від призову на строкову військову службу; прийняття рішення про направлення призов­ників, які виявили бажання, у військові навчальні зак­лади для складання вступних іспитів або про відмову їм у цьому за станом здоров'я, у зв'язку з недостатнім загальноосвітнім рівнем підготовки чи моральними якос­тями; прийняття рішення про направлення до слідчих органів матеріалів на призовників, які ухиляються від призову на строкову військову службу.

Рішенням призовної комісії відстрочка від призову на строкову військову службу може надаватися: за сі­мейними обставинами, за станом здоров'я, для продов­ження навчання, у зв'язку з депутатською діяльністю та в інших випадках відповідно до чинного законодавства.

Встановлено такі строки служби в Збройних Силах України: для солдатів і матросів, сержантів і старшин строкової служби — 24 місяці; для осіб, які мають вищу освіту, — 18 місяців; для сержантів і старшин, солдатів і матросів за контрактом — не менше 3 років. Службу за контрактом можна розпочати після першого року стро­кової військової служби.

Призовники та військовослужбовці несуть відповіда­льність за порушення закону «Про загальний військовий обов"язок і військову службу». Призовникові, який ухи­ляється від призову і не з'являється за повісткою до військкомату для відправки на військову службу, термін його строкової військової служби продовжується на строк ухилення від призову. Військовослужбовцеві стро­кової служби, який самовільно залишив місце служби або своєчасно не з'явився до місця служби в строк, за­значений у приписному свідоцтві, не маючи на те по­важних причин, час його відсутності у військовій части­ні не зараховується до строку служби.

Юнаки, призвані на строкову військову службу, зобо­в'язані прибути у військові частини у власному справно­му одязі та взутті. Після зарахування до списків військо­вих частин їм видається військова форма одягу і взуття. Встановлено такі форми військової служби за кон­трактом: військова служба на посадах солдатів і матро­сів, сержантів і старшин; військова служба жінок за кон­трактом; військова служба прапорщиків і мічманів; вій­ськова служба курсантів військових навчальних закла­дів і студентів військових кафедр вищих цивільних нав­чальних закладів.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3 


Подібні реферати:

Збройні сили та інші військові формування України на сучасному етапі

ТВОРЕННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ. ВИДИ ТА РОДИ ВІЙСЬК Україна, проголосивши 24 серпня 1991 р. свою неза­лежність, прагне жити в мирі та дружбі з усіма держа­вами світу. Однак нині не виключена можливість виник­нення воєнних конфліктів, що загрожуватимуть сувере­нітету нашої країни. 6 грудня 1991 р. Верховна Рада прийняла постанову про створення Збройних Сил. 19 жов­тня 1993 р. Верховна Рада постановила вважати 6 груд­ня святом — Днем Збройних Сил України. Збройні Сили України організовуються і функціону­ють на основі Воєнної ...

Збройні сили в період національно-визвольної боротьби 1917-1920р.

У першу світову війну російський уряд мобілізував до війська майже все чоловіче населення України. З ре­волюційними подіями 1917 р. в Україні розпочинається військовий рух, метою якого було створення націо­нальної армії. Організовуються військові клуби, що займаються формуванням українських військових час­тин, переведенням українців-військових для служби на своїй землі. Російський революційний уряд і військове командування вороже ставилися до цього. Протягом 1917 р. було стихійно створено чимало українських вій­ськових ...

Історія ЗСУ

Історія створення Збройних Сил України План 1.Перед історія розвитку Збройних Сил України. 2.Перші кроки становлення. 3.Реформи держави, щодо Збройних Сил. 4.Стабілізація і модернізація Збройних Сил України. 5.Хронологічна таблиця. 6.Професійні свята військовослужбовців. Історія створення Збройних Сил України Військо – основа державності. Українське військо завжди було одним з найсильніших і одним з найпотужніших. У прадавні часи, коли перші слов’яни поселилися на землях України, вони були змушені ...