Search:

Адміністративне право

- обов’язковим учасником адміністративних право відносин виступає державний орган або посадова особа, наділена певними державно-владними повноваженнями;

- вони виникають за ініціативи однієї зі сторін і згода іншої сторони при цьому не потрібна. Можуть виникати навіть усупереч бажанню іншої сторони;

- вони, як правило, виникають за принципом «влада -підпорядкування», оскільки один із їх суб’єктів обов’язково має юридично-владні повноваження;

- у разі порушення однією зі сторін своїх обов’язків, відповідальність наступає не перед іншою стороною, а перед державою в особі її державних органів або посадових осіб;

- спір, який виникає між учасниками адміністративних правовідносин, розглядається як у судовому, так і в адміністративному порядку.

В адміністративному праві з усіх численних примусових заходів (огляд, реквізиція, затримка, вилучення і т.д.) тільки адміністративні стягнення виконують функцію покарання і тільки їхнє застосування тягне настання адміністративної відповідальності.

Адміністративна відповідальність – це різновид юридичної відповідальності, що являє собою сукупність адміністративних правовідносин, які виникають у зв’язку із застосуванням уповноваженими органами (посадовими особами) до осіб, що вчинили адміністративний проступок, передбачених нормами адміністративного права особливих санкцій – адміністративних стягнень.

Основними рисами адміністративної відповідальності є:

1) адміністративну відповідальність можна розглядати як правову відповідальність за адміністративні правопорушення. При цьому варто враховувати, що об’єктом посягання є відносини в сфері державного управління, а інколи і деякі інші. Так, адміністративна відповідальність встановлюється за посягання на митні, податкові відносини, відносини пов’язані із захистом власності, охороною прав громадян, природи, здоров’я населення, торгівлі і т.д. З іншого боку, адміністративна відповідальність застосовується за порушення не кожної норми адміністративного права, а тих, що передбачають її настання;

2) нормативною підставою настання адміністративної відповідальності є: КпАП України як основний законодавчий акт щодо адміністративної відповідальності, інші кодекси: Митний, Повітряний, а також окремі Закони України: «Про боротьбу з корупцією», «Про відповідальність підприємств, установ і організацій за порушення законодавства про ветеринарну медицину», «Про захист від недобросовісної конкуренції», «Про рекламу» та ін. Цією рисою адміністративна відповідальність відрізняється від кримінальної, нормативною підставою якої є тільки КК України;

3) суб’єктами цього виду відповідальності є як фізичні так і юридичні особи – підприємства, установи, організації;

4) здійснення порушень адміністративно – правових норм тягне застосування примусових заходів, одним із видів яких є адміністративні стягнення. Саме останні застосовуються у результаті притягнення до адміністративної відповідальності;

5) заходи адміністративної відповідальності застосовуються широким колом уповноважених органів і посадових осіб. Усі вони, реалізуючи свої повноваження, накладають на правопорушників адміністративні стягнення. До уповноважених органів і посадових осіб належать суди і судді, служби у справах неповнолітніх обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій, виконкоми органів місцевого самоврядування, численні органи виконавчої влади;

6) заходи адміністративної відповідальності застосовуються органами і посадовими особами стосовно не підпорядкованих їм по службі порушників. При цьому вони не є працівниками одного колективу і не пов’язані службово-трудовими відносинами. Дана обставина дозволяє відрізнити адміністративну відповідальність від дисциплінарної, до якої залучаються керівники, робітники, службовці і допоміжний персонал, як правило, у порядку підпорядкованості вищим органам чи посадовою особою;

7) притягнення до адміністративної відповідальності і накладання адміністративного стягнення не тягне для порушника судимості і не є підставою звільнення його з роботи. Стосовно останнього необхідно зазначити, що застосування такого стягнення, як позбавлення на три роки права керувати транспортним засобом, може бути підставою для звільнення з роботи у тому випадку, коли дану особу неможливо перевести на іншу роботу;

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8 


Подібні реферати:

Адміністративні правопорушення

План: 1. Вступ 2. Поняття адміністративного правопорушення. 2.1 Поняття правопорушення. 2.2 Загальні риси адміністративних правопорушень. 2.3 Види адміністративних правопорушень. 2.4 Відмінність адміністративного правопорушення від злочину. 3. Юридичний склад адміністративного правопорушення. 3.1 Поняття складу адміністративного правопорушення 3.2 Функцій складу адміністративного правопорушення. 3.3 Ознаки складу правопорушення. 3.4 Види складів адміністративних правопорушень. 3.4.1 Суб'єкт адміністративного ...

Адміністративний процес

План 1. Сутність адміністративного процесу 2. Принципи адміністративного процесу 3. Суб'єкти адміністративного процесу Література 1. Сутність адміністративного процесу У діяльності вико навчо-розпорядчих органів постійно виникає потреба розгляду і вирішення питань управлінського характеру що до конкретних юридичних або фізичних осіб. Наприклад, про державну реєстрацію підприємств, видачу ліцензій або патентів, приватизацію громадянами житла, виділення зе мельних ділянок під будівництво, притягнення до дисцип лінарної або ...

Поняття і ознаки юридичної особи

ЦК не дає визначення поняття "юридична особа". Натомість, ст.80 ЦК, яка має назву "Поняття юридичної особи", містить вказівку на деякі характерні ознаки цього поняття, зазначаючи, що юридичною особою є організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку, яка наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді. Таким чином, тут маємо лише вказівки на такі ознаки юридичної особи: 1) це організація, тобто певним чином організаційно і структурно ...